Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo Cáo Chủ Sở Hữu: Công khai thông tin tài chính năm 2018 của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố

Báo cáo

Công khai thông tin tài chính năm 2018 của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố

Năm

2019

Đơn vị

Sở Tài Chính

Tải về

1797signed.pdf    
2813signed.pdf    
5486signed.pdf    
 
Created at 14/10/2019 3:06 CH by Mai Thị Thanh Huệ
Last modified at 14/10/2019 3:09 CH by Mai Thị Thanh Huệ