Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo Cáo Chủ Sở Hữu: Công khai thông tin tài chính năm 2019 của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố(đợt 4)

Báo cáo

Công khai thông tin tài chính năm 2019 của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố(đợt 4)

Năm

2019

Đơn vị

Sở Tài Chính

Tải về

Created at 06/11/2019 10:11 SA by Mai Thị Thanh Huệ
Last modified at 06/11/2019 10:13 SA by Mai Thị Thanh Huệ