Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo Cáo Chủ Sở Hữu: Công khai thông tin tài chính năm 2019 của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

Báo cáo

Công khai thông tin tài chính năm 2019 của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

Năm

2019

Đơn vị

Sở Tài Chính

Tải về

7280signed.pdf    
 
Created at 09/12/2019 10:14 SA by Mai Thị Thanh Huệ
Last modified at 09/12/2019 10:17 SA by Mai Thị Thanh Huệ