Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên báo cáo

Kết quả kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp và kết quả thực hiện

Mã báo cáo

7

Mô tả báo cáo

 

Loại báo cáo

Hoạt động doanh nghiệp

Đơn vị

 

Nộp file

Yes

Kỳ báo cáo

Năm

Nguồn

http://cktc.hochiminhcity.bioportal.vn/ReportData

Ngày nộp

 

Nghị Định

Cán bộ tiếp nhận

WIN-KBE9IKHP55O\canbobaocao
Nguyễn Trọng Hưng
Đặng Thị Minh Thư
Mai Nguyễn Thanh Tuyền
WIN-KBE9IKHP55O\nguyentronghung
WIN-KBE9IKHP55O\dangthiminhthu
WIN-KBE9IKHP55O\mainguyenthanhtuyen
Quách Duy

Lấy dữ liệu tháng trước

No

Attachments

Content Type: Item
Created at 14/11/2014 2:11 CH by System Account
Last modified at 28/11/2016 10:29 SA by WIN-FEKBE9IKHP5\canboht