Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Danh sách các Doanh nghiệp

THỐNG KÊ BÁO CÁO

STT Tên báo cáo Doanh Nghiệp Năm báo cáo Kỳ báo cáo Nhóm báo cáo Tình trạng
1 Công bố thông tin bất thường Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận 06/10/2017 Bất thường Hoạt động doanh nghiệp Đã ban hành
2 Công bố thông tin bất thường Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn -TNHH MTV 02/11/2017:09:57 Bất thường Hoạt động doanh nghiệp Đã ban hành
3 Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn -TNHH MTV 2017 Năm 2017 Hoạt động doanh nghiệp Đã ban hành
4 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn -TNHH MTV 2017 Năm 2017 Hoạt động doanh nghiệp Đã ban hành
5 Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn -TNHH MTV 2017 Năm 2017 Tiền lương, tiền thưởng doanh nghiệp Đã ban hành
6 Chiến lược phát triển của doanh nghiệp Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn -TNHH MTV 2017 Năm 2017 Hoạt động doanh nghiệp Đã ban hành
7 Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệp Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn -TNHH MTV 2017 Năm 2017 Báo cáo tài chính Đã ban hành
8 Chiến lược phát triển của doanh nghiệp Tổng công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn -TNHH MTV 2017 Năm 2017-5 Năm Hoạt động doanh nghiệp Đã ban hành
9 Chiến lược phát triển của doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Bình Chánh 2017 Năm 2017 Hoạt động doanh nghiệp Đã ban hành
10 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm của doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Bình Chánh 2017 Năm 2017 Hoạt động doanh nghiệp Đã ban hành
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Trang tiếp theo Trang cuối