Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

 Danh Mục Báo Cáo

 
Edit
  
  
 01-CCTCDN
  
 02-CCTCDN
  
 04-CCTCDN
  
 17-CCTCDN
  
 22-CCTCDN
  
 05-SLĐTBXH
  
 06-SLĐTBXH
  
 09-SLĐTBXH
  
 02-SNV
  
 03-SNV
  
 1
  
 2
  
 3
  
 4
  
 1
  
 6
  
 7
  
 8
  
 10
  
 2
  
 3
  
 5
  
 7
  
 8
  
 9
  
 6
  
 14
  
 15
  
 11
  
 12
  
1 - 30Next
 

 Danh Mục Báo Cáo

 
  
Edit
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Cán bộ tiếp nhận
  
  
1 
  
01-CCTCDNNoThángDoanh thu, Lợi nhuận Tổng nộp ngân sách
26
BieuMau01CCTCDN
No presence informationMai Nguyễn Thanh Tuyền
Grp_ChiCucTCDN
No presence informationWIN-KBE9IKHP55O\chuyenvien
No
2 
  
02-CCTCDNNoThángDoanh thu, Lợi nhuận Tổng nộp ngân sách
9
BieuMau02CCTCDN
No presence informationMai Nguyễn Thanh Tuyền
Grp_ChiCucTCDN
No
3 
  
04-CCTCDNNoQuýDoanh thu, Lợi nhuận Tổng nộp ngân sách
24
BieuMau04CCTCDN
No presence informationMai Nguyễn Thanh Tuyền
Grp_ChiCucTCDN
No
4 
  
17-CCTCDNNoThángĐầu tư tài chính
25
BieuMau17CCTCDN
No presence informationMai Nguyễn Thanh Tuyền
Grp_ChiCucTCDN
No
5 
  
22-CCTCDNNoThángDoanh thu, Lợi nhuận Tổng nộp ngân sách
24
BieuMau22CCTCDN
No presence informationMai Nguyễn Thanh Tuyền
Grp_ChiCucTCDN
No
6 
  
05-SLĐTBXHNoThángTiền lương, tiền thưởng doanh nghiệp
23
BieuMau05SLDTBXH
No presence informationMai Nguyễn Thanh Tuyền
Grp_SoLaoDongTBXH
No
7 
  
06-SLĐTBXHNoThángTiền lương, tiền thưởng doanh nghiệp
26
BieuMau06SLDTBXH
No presence informationMai Nguyễn Thanh Tuyền
Grp_SoLaoDongTBXH
No
8 
  
09-SLĐTBXHNoThángTiền lương, tiền thưởng doanh nghiệp
27
BieuMau09SLDTBXH
No presence informationMai Nguyễn Thanh Tuyền
Grp_SoLaoDongTBXH
No
9 
  
02-SNVNoThángHoạt động doanh nghiệp
23
BieuMau02SNV
No presence informationMai Nguyễn Thanh Tuyền
No presence informationNguyễn Thị Phương Thảo
No presence informationSite Admin
Yes
23 
  
03-SNVNoThángTiền lương, tiền thưởng doanh nghiệp
20
BieuMau03SNV
No presence informationWIN-KBE9IKHP55O\sonoivu
No presence informationMai Nguyễn Thanh Tuyền
No presence informationNguyễn Thị Phương Thảo
No presence informationVõ Hồng Phương
Yes
24 
  
1YesNămHoạt động doanh nghiệp
http://cktc.hochiminhcity.bioportal.vn/ReportData
WIN-KBE9IKHP55O\canbobaocao
No presence informationNguyễn Trọng Hưng
No presence informationĐặng Thị Minh Thư
No presence informationMai Nguyễn Thanh Tuyền
No presence informationWIN-KBE9IKHP55O\dangthiminhthu
No presence informationWIN-KBE9IKHP55O\mainguyenthanhtuyen
No presence informationQuách Duy
No
25 
  
2YesQuýBáo cáo tài chính
http://cktc.hochiminhcity.bioportal.vn/ReportData
No presence informationNguyễn Trọng Hưng
No presence informationĐặng Thị Minh Thư
No presence informationMai Nguyễn Thanh Tuyền
No presence informationQuách Duy
No
26 
  
3YesNămBáo cáo tài chính
http://cktc.hochiminhcity.bioportal.vn/ReportData
WIN-KBE9IKHP55O\canbobaocao
No presence informationNguyễn Trọng Hưng
No presence informationĐặng Thị Minh Thư
No presence informationMai Nguyễn Thanh Tuyền
No presence informationWIN-KBE9IKHP55O\nguyentronghung
No presence informationWIN-KBE9IKHP55O\dangthiminhthu
No presence informationWIN-KBE9IKHP55O\mainguyenthanhtuyen
No presence informationQuách Duy
No
27 
  
4YesNămBáo cáo tài chính
http://cktc.hochiminhcity.bioportal.vn/ReportData
WIN-KBE9IKHP55O\canbobaocao
No presence informationNguyễn Trọng Hưng
No presence informationĐặng Thị Minh Thư
No presence informationMai Nguyễn Thanh Tuyền
No presence informationWIN-KBE9IKHP55O\nguyentronghung
No presence informationWIN-KBE9IKHP55O\dangthiminhthu
No presence informationWIN-KBE9IKHP55O\mainguyenthanhtuyen
No presence informationQuách Duy
No
28 
  
1YesNămHoạt động doanh nghiệp
http://cktc.hochiminhcity.bioportal.vn/ReportData
No presence informationMai Nguyễn Thanh Tuyền
No presence informationLê Quốc Cường
No presence informationWIN-KBE9IKHP55O\chuyenvien
No presence informationQuách Duy
No
29 
  
6YesNămHoạt động doanh nghiệp
http://cktc.hochiminhcity.bioportal.vn/ReportData
WIN-KBE9IKHP55O\canbobaocao
No presence informationNguyễn Trọng Hưng
No presence informationĐặng Thị Minh Thư
No presence informationMai Nguyễn Thanh Tuyền
No presence informationWIN-KBE9IKHP55O\nguyentronghung
No presence informationWIN-KBE9IKHP55O\dangthiminhthu
No presence informationWIN-KBE9IKHP55O\mainguyenthanhtuyen
No presence informationQuách Duy
No
30 
  
7YesNămHoạt động doanh nghiệp
http://cktc.hochiminhcity.bioportal.vn/ReportData
WIN-KBE9IKHP55O\canbobaocao
No presence informationNguyễn Trọng Hưng
No presence informationĐặng Thị Minh Thư
No presence informationMai Nguyễn Thanh Tuyền
No presence informationWIN-KBE9IKHP55O\nguyentronghung
No presence informationWIN-KBE9IKHP55O\dangthiminhthu
No presence informationWIN-KBE9IKHP55O\mainguyenthanhtuyen
No presence informationQuách Duy
No
31 
  
8YesNămHoạt động doanh nghiệp
http://cktc.hochiminhcity.bioportal.vn/ReportData
WIN-KBE9IKHP55O\canbobaocao
No presence informationNguyễn Trọng Hưng
No presence informationĐặng Thị Minh Thư
No presence informationMai Nguyễn Thanh Tuyền
No presence informationWIN-KBE9IKHP55O\nguyentronghung
No presence informationWIN-KBE9IKHP55O\dangthiminhthu
No presence informationWIN-KBE9IKHP55O\mainguyenthanhtuyen
No
32 
  
10YesNămTiền lương, tiền thưởng doanh nghiệp
Phụ lục X Nghị định 81/2015/NĐ-CP
No presence informationMai Nguyễn Thanh Tuyền
No presence informationLê Quốc Cường
No presence informationNguyễn Trọng Hưng
No presence informationQuách Duy
No
35 
  
2Yes5 NămHoạt động doanh nghiệp
Phụ lục III Nghị định 81/2015/NĐ-CP
No presence informationLê Quốc Cường
No presence informationMai Nguyễn Thanh Tuyền
No presence informationNguyễn Trọng Hưng
No presence informationQuách Duy
No
36 
  
3YesNămHoạt động doanh nghiệp
Phụ lục IV Nghị định 81/2015/NĐ-CP
No presence informationMai Nguyễn Thanh Tuyền
No presence informationLê Quốc Cường
No presence informationNguyễn Trọng Hưng
No presence informationQuách Duy
No
37 
  
5YesNămHoạt động doanh nghiệp
Phụ lục VI Nghị định 81/2015/NĐ-CP
No presence informationMai Nguyễn Thanh Tuyền
No presence informationLê Quốc Cường
No presence informationNguyễn Trọng Hưng
No presence informationQuách Duy
No
38 
  
7YesNămHoạt động doanh nghiệp
Phụ lục VIII Nghị định 81/2015/NĐ-CP
No presence informationMai Nguyễn Thanh Tuyền
No presence informationLê Quốc Cường
No presence informationNguyễn Trọng Hưng
No presence informationQuách Duy
No
39 
  
8Yes6 ThángBáo cáo tài chính
Phụ lục IX Nghị định 81/2015/NĐ-CP
No presence informationMai Nguyễn Thanh Tuyền
No presence informationLê Quốc Cường
No presence informationNguyễn Trọng Hưng
No presence informationQuách Duy
No
40 
  
9YesNămBáo cáo tài chính
Phụ lục IX Nghị định 81/2015/NĐ-CP
No presence informationMai Nguyễn Thanh Tuyền
No presence informationLê Quốc Cường
No presence informationWIN-KBE9IKHP55O\chuyenvien
No presence informationNguyễn Trọng Hưng
No presence informationQuách Duy
No
41 
  
6YesNămHoạt động doanh nghiệp
Phụ lục VII Nghị định 81/2015/NĐ-CP
No presence informationMai Nguyễn Thanh Tuyền
No presence informationLê Quốc Cường
No presence informationNguyễn Trọng Hưng
No presence informationQuách Duy
No
42 
  
14YesNămHoạt động doanh nghiệp
No presence informationMai Nguyễn Thanh Tuyền
No presence informationLê Quốc Cường
No presence informationQuách Duy
No presence informationNguyễn Trọng Hưng
No
43 
  
15YesBất thườngHoạt động doanh nghiệp
No presence informationMai Nguyễn Thanh Tuyền
No presence informationLê Quốc Cường
No presence informationNguyễn Trọng Hưng
No presence informationQuách Duy
No
44 
  
11Yes6 ThángHoạt động doanh nghiệp
Phụ lục 5, Thông tư 02/2015/TT-BKHĐT
No presence informationMai Nguyễn Thanh Tuyền
No presence informationLê Quốc Cường
No presence informationNguyễn Trọng Hưng
No presence informationQuách Duy
No
45 
  
12YesNămTình hình sản xuất kinh doanh
Theo Điều 15 Thông tư 02/2015/TT-BKHĐT  hướng dẫn thực hiện Khoản 1, Điều 39, Nghị định 69/2014/NĐ-CP
No presence informationMai Nguyễn Thanh Tuyền
No presence informationLê Quốc Cường
No presence informationNguyễn Trọng Hưng
No presence informationQuách Duy
No
46 
  
13YesNămTình hình sản xuất kinh doanh
Theo Điều 15 Thông tư 02/2015/TT-BKHĐT  hướng dẫn thực hiện Khoản 1, Điều 39, Nghị định 69/2014/NĐ-CP
No presence informationMai Nguyễn Thanh Tuyền
No presence informationLê Quốc Cường
No presence informationNguyễn Trọng Hưng
No presence informationQuách Duy
No
47 
  
4YesNămHoạt động doanh nghiệp
Phụ lục V Nghị định 81/2015/NĐ-CP
No presence informationMai Nguyễn Thanh Tuyền
No presence informationLê Quốc Cường
No presence informationNguyễn Trọng Hưng
No presence informationQuách Duy
No presence informationĐậu Thị Ngọc Mai
No