Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Attachments
  
  
XMLContents
  
<?xml version="1.0"?>
<ArrayOfLoaiBaoCaoEntity xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <LoaiBaoCaoEntity>
    <parentCategory />
    <ID>1</ID>
    <Code>10</Code>
    <Title>Hoạt động doanh nghiệp</Title>
    <ParentCategory />
    <ParentCategoryId>0</ParentCategoryId>
    <Children />
    <BaoCaos>
      <BaoCaoEntity>
        <ID>24</ID>
        <Code>1</Code>
        <Title>Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp</Title>
        <Description />
        <IsFile>true</IsFile>
        <Period>Năm</Period>
        <SubmitDate>0</SubmitDate>
        <ListDataUrl>http://cktc.hochiminhcity.bioportal.vn/ReportData</ListDataUrl>
        <Counter>0</Counter>
        <IsGetDataOld>false</IsGetDataOld>
      </BaoCaoEntity>
      <BaoCaoEntity>
        <ID>28</ID>
        <Code>1</Code>
        <Title>Chiến lược phát triển của doanh nghiệp</Title>
        <Description />
        <IsFile>true</IsFile>
        <Period>Năm</Period>
        <SubmitDate>0</SubmitDate>
        <ListDataUrl>http://cktc.hochiminhcity.bioportal.vn/ReportData</ListDataUrl>
        <Counter>2</Counter>
        <IsGetDataOld>false</IsGetDataOld>
      </BaoCaoEntity>
      <BaoCaoEntity>
        <ID>29</ID>
        <Code>6</Code>
        <Title>Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư hàng năm của doanh nghiệp</Title>
        <Description />
        <IsFile>true</IsFile>
        <Period>Năm</Period>
        <SubmitDate>0</SubmitDate>
        <ListDataUrl>http://cktc.hochiminhcity.bioportal.vn/ReportData</ListDataUrl>
        <Counter>0</Counter>
        <IsGetDataOld>false</IsGetDataOld>
      </BaoCaoEntity>
      <BaoCaoEntity>
        <ID>30</ID>
        <Code>7</Code>
        <Title>Kết quả kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp và kết quả thực hiện</Title>
        <Description />
        <IsFile>true</IsFile>
        <Period>Năm</Period>
        <SubmitDate>0</SubmitDate>
        <ListDataUrl>http://cktc.hochiminhcity.bioportal.vn/ReportData</ListDataUrl>
        <Counter>0</Counter>
        <IsGetDataOld>false</IsGetDataOld>
      </BaoCaoEntity>
      <BaoCaoEntity>
        <ID>31</ID>
        <Code>8</Code>
        <Title>Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp</Title>
        <Description />
        <IsFile>true</IsFile>
        <Period>Năm</Period>
        <SubmitDate>0</SubmitDate>
        <ListDataUrl>http://cktc.hochiminhcity.bioportal.vn/ReportData</ListDataUrl>
        <Counter>0</Counter>
        <IsGetDataOld>false</IsGetDataOld>
      </BaoCaoEntity>
      <BaoCaoEntity>
        <ID>35</ID>
        <Code>2</Code>
        <Title>Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm của doanh nghiệp</Title>
        <Description>Công bố trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày được phê duyệt; Công bố trên trang thông tin điện tử của DN, đồng thời gửi Bộ KHĐT</Description>
        <IsFile>true</IsFile>
        <Period>5 Năm</Period>
        <SubmitDate>0</SubmitDate>
        <ListDataUrl>Phụ lục III Nghị định 81/2015/NĐ-CP</ListDataUrl>
        <Counter>4</Counter>
        <IsGetDataOld>false</IsGetDataOld>
      </BaoCaoEntity>
      <BaoCaoEntity>
        <ID>36</ID>
        <Code>3</Code>
        <Title>Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệp</Title>
        <Description>Công bố trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày được phê duyệt; Công bố trên trang thông tin điện tử của DN, đồng thời gửi Bộ KHĐT</Description>
        <IsFile>true</IsFile>
        <Period>Năm</Period>
        <SubmitDate>0</SubmitDate>
        <ListDataUrl>Phụ lục IV Nghị định 81/2015/NĐ-CP</ListDataUrl>
        <Counter>7</Counter>
        <IsGetDataOld>false</IsGetDataOld>
      </BaoCaoEntity>
      <BaoCaoEntity>
        <ID>37</ID>
        <Code>5</Code>
        <Title>Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác</Title>
        <Description>Công bố trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày được phê duyệt; Công bố trên trang thông tin điện tử của DN, đồng thời gửi Bộ KHĐT</Description>
        <IsFile>true</IsFile>
        <Period>Năm</Period>
        <SubmitDate>0</SubmitDate>
        <ListDataUrl>Phụ lục VI Nghị định 81/2015/NĐ-CP</ListDataUrl>
        <Counter>6</Counter>
        <IsGetDataOld>false</IsGetDataOld>
      </BaoCaoEntity>
      <BaoCaoEntity>
        <ID>38</ID>
        <Code>7</Code>
        <Title>Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp</Title>
        <Description>Công bố trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày được phê duyệt; Công bố trên trang thông tin điện tử của DN, đồng thời gửi Bộ KHĐT</Description>
        <IsFile>true</IsFile>
        <Period>Năm</Period>
        <SubmitDate>0</SubmitDate>
        <ListDataUrl>Phụ lục VIII Nghị định 81/2015/NĐ-CP</ListDataUrl>
        <Counter>11</Counter>
        <IsGetDataOld>false</IsGetDataOld>
      </BaoCaoEntity>
      <BaoCaoEntity>
        <ID>41</ID>
        <Code>6</Code>
        <Title>Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm</Title>
        <Description />
        <IsFile>true</IsFile>
        <Period>Năm</Period>
        <SubmitDate>0</SubmitDate>
        <ListDataUrl>Phụ lục VII Nghị định 81/2015/NĐ-CP</ListDataUrl>
        <Counter>0</Counter>
        <IsGetDataOld>false</IsGetDataOld>
      </BaoCaoEntity>
      <BaoCaoEntity>
        <ID>42</ID>
        <Code>14</Code>
        <Title>Điều chỉnh nội dung công bố thông tin</Title>
        <Description>Công bố trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày được phê duyệt; Công bố trên trang thông tin điện tử của DN, đồng thời gửi Bộ KHĐT</Description>
        <IsFile>true</IsFile>
        <Period>Năm</Period>
        <SubmitDate>0</SubmitDate>
        <ListDataUrl />
        <Counter>0</Counter>
        <IsGetDataOld>false</IsGetDataOld>
      </BaoCaoEntity>
      <BaoCaoEntity>
        <ID>47</ID>
        <Code>4</Code>
        <Title>Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất tính đến năm báo cáo</Title>
        <Description />
        <IsFile>true</IsFile>
        <Period>Năm</Period>
        <SubmitDate>0</SubmitDate>
        <ListDataUrl>Phụ lục V Nghị định 81/2015/NĐ-CP</ListDataUrl>
        <Counter>5</Counter>
        <IsGetDataOld>false</IsGetDataOld>
      </BaoCaoEntity>
    </BaoCaos>
  </LoaiBaoCaoEntity>
  <LoaiBaoCaoEntity>
    <parentCategory />
    <ID>2</ID>
    <Code>20</Code>
    <Title>Báo cáo tài chính</Title>
    <ParentCategory />
    <ParentCategoryId>0</ParentCategoryId>
    <Children />
    <BaoCaos>
      <BaoCaoEntity>
        <ID>26</ID>
        <Code>3</Code>
        <Title>Báo cáo tài chính năm</Title>
        <Description />
        <IsFile>true</IsFile>
        <Period>Năm</Period>
        <SubmitDate>0</SubmitDate>
        <ListDataUrl>http://cktc.hochiminhcity.bioportal.vn/ReportData</ListDataUrl>
        <Counter>0</Counter>
        <IsGetDataOld>false</IsGetDataOld>
      </BaoCaoEntity>
      <BaoCaoEntity>
        <ID>27</ID>
        <Code>4</Code>
        <Title>Báo cáo Kiểm toán về báo cáo tài chính</Title>
        <Description />
        <IsFile>true</IsFile>
        <Period>Năm</Period>
        <SubmitDate>0</SubmitDate>
        <ListDataUrl>http://cktc.hochiminhcity.bioportal.vn/ReportData</ListDataUrl>
        <Counter>0</Counter>
        <IsGetDataOld>false</IsGetDataOld>
      </BaoCaoEntity>
      <BaoCaoEntity>
        <ID>40</ID>
        <Code>9</Code>
        <Title>Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp</Title>
        <Description>Công bố trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày được phê duyệt; Công bố trên trang thông tin điện tử của DN, đồng thời gửi Bộ KHĐT</Description>
        <IsFile>true</IsFile>
        <Period>Năm</Period>
        <SubmitDate>0</SubmitDate>
        <ListDataUrl>Phụ lục IX Nghị định 81/2015/NĐ-CP</ListDataUrl>
        <Counter>9</Counter>
        <IsGetDataOld>false</IsGetDataOld>
      </BaoCaoEntity>
    </BaoCaos>
  </LoaiBaoCaoEntity>
  <LoaiBaoCaoEntity>
    <parentCategory />
    <ID>3</ID>
    <Code>30</Code>
    <Title>Tiền lương, tiền thưởng doanh nghiệp</Title>
    <ParentCategory />
    <ParentCategoryId>0</ParentCategoryId>
    <Children />
    <BaoCaos>
      <BaoCaoEntity>
        <ID>32</ID>
        <Code>10</Code>
        <Title>Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp</Title>
        <Description />
        <IsFile>true</IsFile>
        <Period>Năm</Period>
        <SubmitDate>0</SubmitDate>
        <ListDataUrl>Phụ lục X Nghị định 81/2015/NĐ-CP</ListDataUrl>
        <Counter>1</Counter>
        <IsGetDataOld>false</IsGetDataOld>
      </BaoCaoEntity>
    </BaoCaos>
  </LoaiBaoCaoEntity>
  <LoaiBaoCaoEntity>
    <parentCategory />
    <ID>4</ID>
    <Code>40</Code>
    <Title>Tình hình sản xuất kinh doanh</Title>
    <ParentCategory />
    <ParentCategoryId>0</ParentCategoryId>
    <Children>
      <LoaiBaoCaoEntity>
        <parentCategory>4;#Tình hình sản xuất kinh doanh</parentCategory>
        <ID>5</ID>
        <Code>41</Code>
        <Title>Doanh thu, Lợi nhuận Tổng nộp ngân sách</Title>
        <ParentCategory>4;#Tình hình sản xuất kinh doanh</ParentCategory>
        <ParentCategoryId>4</ParentCategoryId>
        <Children />
        <BaoCaos />
      </LoaiBaoCaoEntity>
      <LoaiBaoCaoEntity>
        <parentCategory>4;#Tình hình sản xuất kinh doanh</parentCategory>
        <ID>6</ID>
        <Code>42</Code>
        <Title>Tài sản Nguồn vốn</Title>
        <ParentCategory>4;#Tình hình sản xuất kinh doanh</ParentCategory>
        <ParentCategoryId>4</ParentCategoryId>
        <Children />
        <BaoCaos />
      </LoaiBaoCaoEntity>
      <LoaiBaoCaoEntity>
        <parentCategory>4;#Tình hình sản xuất kinh doanh</parentCategory>
        <ID>7</ID>
        <Code>43</Code>
        <Title>Giá trị sản xuất Tồn kho</Title>
        <ParentCategory>4;#Tình hình sản xuất kinh doanh</ParentCategory>
        <ParentCategoryId>4</ParentCategoryId>
        <Children />
        <BaoCaos />
      </LoaiBaoCaoEntity>
    </Children>
    <BaoCaos>
      <BaoCaoEntity>
        <ID>45</ID>
        <Code>12</Code>
        <Title>Báo cáo các hợp đồng vay, cho vay, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản tính tại báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán</Title>
        <Description>Báo cáo các hợp đồng vay, cho vay, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản tính tại báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc Báo cáo tài chính 6 tháng gần nhất được soát xét hoặc các Hợp đồng vay, cho vay, mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 10 tỷ đồng</Description>
        <IsFile>true</IsFile>
        <Period>Năm</Period>
        <SubmitDate>0</SubmitDate>
        <ListDataUrl>Theo Điều 15 Thông tư 02/2015/TT-BKHĐT  hướng dẫn thực hiện Khoản 1, Điều 39, Nghị định 69/2014/NĐ-CP</ListDataUrl>
        <Counter>0</Counter>
        <IsGetDataOld>false</IsGetDataOld>
      </BaoCaoEntity>
      <BaoCaoEntity>
        <ID>46</ID>
        <Code>13</Code>
        <Title>Báo cáo các khoản tổn thất tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 10% vốn chủ sở hữu trở lên tính tại báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán</Title>
        <Description>Báo cáo các khoản tổn thất tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 10% vốn chủ sở hữu trở lên tính tại báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính 06 tháng gần nhất được soát xét, hoặc bằng hoặc lớn hơn 1.000 tỷ đồng.</Description>
        <IsFile>true</IsFile>
        <Period>Năm</Period>
        <SubmitDate>0</SubmitDate>
        <ListDataUrl>Theo Điều 15 Thông tư 02/2015/TT-BKHĐT  hướng dẫn thực hiện Khoản 1, Điều 39, Nghị định 69/2014/NĐ-CP</ListDataUrl>
        <Counter>0</Counter>
        <IsGetDataOld>false</IsGetDataOld>
      </BaoCaoEntity>
    </BaoCaos>
  </LoaiBaoCaoEntity>
  <LoaiBaoCaoEntity>
    <parentCategory />
    <ID>8</ID>
    <Code>50</Code>
    <Title>Đầu tư tài chính</Title>
    <ParentCategory />
    <ParentCategoryId>0</ParentCategoryId>
    <Children />
    <BaoCaos />
  </LoaiBaoCaoEntity>
</ArrayOfLoaiBaoCaoEntity>
  
<?xml version="1.0"?>
<ArrayOfLoaiBaoCaoEntity xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <LoaiBaoCaoEntity>
    <parentCategory />
    <ID>1</ID>
    <Code>10</Code>
    <Title>Hoạt động doanh nghiệp</Title>
    <ParentCategory />
    <ParentCategoryId>0</ParentCategoryId>
    <Children />
    <BaoCaos>
      <BaoCaoEntity>
        <ID>9</ID>
        <Code>02-SNV</Code>
        <Title>Danh sách viên chức quản lý</Title>
        <Description />
        <IsFile>false</IsFile>
        <Period>Tháng</Period>
        <SubmitDate>23</SubmitDate>
        <ListDataUrl>BieuMau02SNV</ListDataUrl>
        <Counter>0</Counter>
        <IsGetDataOld>false</IsGetDataOld>
      </BaoCaoEntity>
      <BaoCaoEntity>
        <ID>44</ID>
        <Code>11</Code>
        <Title>Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng</Title>
        <Description>Công bố trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày được phê duyệt; Công bố trên trang thông tin điện tử của DN, đồng thời gửi Bộ KHĐT</Description>
        <IsFile>true</IsFile>
        <Period>6 Tháng</Period>
        <SubmitDate>0</SubmitDate>
        <ListDataUrl>Phụ lục 5, Thông tư 02/2015/TT-BKHĐT</ListDataUrl>
        <Counter>0</Counter>
        <IsGetDataOld>false</IsGetDataOld>
      </BaoCaoEntity>
    </BaoCaos>
  </LoaiBaoCaoEntity>
  <LoaiBaoCaoEntity>
    <parentCategory />
    <ID>2</ID>
    <Code>20</Code>
    <Title>Báo cáo tài chính</Title>
    <ParentCategory />
    <ParentCategoryId>0</ParentCategoryId>
    <Children />
    <BaoCaos>
      <BaoCaoEntity>
        <ID>39</ID>
        <Code>8</Code>
        <Title>Báo cáo tài chính 6 tháng  của doanh nghiệp</Title>
        <Description>Công bố trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày được phê duyệt; Công bố trên trang thông tin điện tử của DN, đồng thời gửi Bộ KHĐT</Description>
        <IsFile>true</IsFile>
        <Period>6 Tháng</Period>
        <SubmitDate>0</SubmitDate>
        <ListDataUrl>Phụ lục IX Nghị định 81/2015/NĐ-CP</ListDataUrl>
        <Counter>0</Counter>
        <IsGetDataOld>false</IsGetDataOld>
      </BaoCaoEntity>
    </BaoCaos>
  </LoaiBaoCaoEntity>
  <LoaiBaoCaoEntity>
    <parentCategory />
    <ID>3</ID>
    <Code>30</Code>
    <Title>Tiền lương, tiền thưởng doanh nghiệp</Title>
    <ParentCategory />
    <ParentCategoryId>0</ParentCategoryId>
    <Children />
    <BaoCaos>
      <BaoCaoEntity>
        <ID>6</ID>
        <Code>05-SLĐTBXH</Code>
        <Title>Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao động</Title>
        <Description />
        <IsFile>false</IsFile>
        <Period>Tháng</Period>
        <SubmitDate>23</SubmitDate>
        <ListDataUrl>BieuMau05SLDTBXH</ListDataUrl>
        <Counter>0</Counter>
        <IsGetDataOld>false</IsGetDataOld>
      </BaoCaoEntity>
      <BaoCaoEntity>
        <ID>7</ID>
        <Code>06-SLĐTBXH</Code>
        <Title>Tình hình thu nhập thực nhận của viên chức quản lý doanh nghiệp</Title>
        <Description />
        <IsFile>false</IsFile>
        <Period>Tháng</Period>
        <SubmitDate>26</SubmitDate>
        <ListDataUrl>BieuMau06SLDTBXH</ListDataUrl>
        <Counter>0</Counter>
        <IsGetDataOld>false</IsGetDataOld>
      </BaoCaoEntity>
      <BaoCaoEntity>
        <ID>8</ID>
        <Code>09-SLĐTBXH</Code>
        <Title>Báo cáo tình hình sử dụng lao động</Title>
        <Description />
        <IsFile>false</IsFile>
        <Period>Tháng</Period>
        <SubmitDate>27</SubmitDate>
        <ListDataUrl>BieuMau09SLDTBXH</ListDataUrl>
        <Counter>0</Counter>
        <IsGetDataOld>false</IsGetDataOld>
      </BaoCaoEntity>
      <BaoCaoEntity>
        <ID>23</ID>
        <Code>03-SNV</Code>
        <Title>Danh sách viên chức quản lý nghỉ hưu</Title>
        <Description />
        <IsFile>false</IsFile>
        <Period>Tháng</Period>
        <SubmitDate>20</SubmitDate>
        <ListDataUrl>BieuMau03SNV</ListDataUrl>
        <Counter>0</Counter>
        <IsGetDataOld>false</IsGetDataOld>
      </BaoCaoEntity>
    </BaoCaos>
  </LoaiBaoCaoEntity>
  <LoaiBaoCaoEntity>
    <parentCategory />
    <ID>4</ID>
    <Code>40</Code>
    <Title>Tình hình sản xuất kinh doanh</Title>
    <ParentCategory />
    <ParentCategoryId>0</ParentCategoryId>
    <Children>
      <LoaiBaoCaoEntity>
        <parentCategory>4;#Tình hình sản xuất kinh doanh</parentCategory>
        <ID>5</ID>
        <Code>41</Code>
        <Title>Doanh thu, Lợi nhuận Tổng nộp ngân sách</Title>
        <ParentCategory>4;#Tình hình sản xuất kinh doanh</ParentCategory>
        <ParentCategoryId>4</ParentCategoryId>
        <Children />
        <BaoCaos>
          <BaoCaoEntity>
            <ID>1</ID>
            <Code>01-CCTCDN</Code>
            <Title>Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh</Title>
            <Description />
            <IsFile>false</IsFile>
            <Period>Tháng</Period>
            <SubmitDate>26</SubmitDate>
            <ListDataUrl>BieuMau01CCTCDN</ListDataUrl>
            <Counter>0</Counter>
            <IsGetDataOld>false</IsGetDataOld>
          </BaoCaoEntity>
          <BaoCaoEntity>
            <ID>2</ID>
            <Code>02-CCTCDN</Code>
            <Title>Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 2</Title>
            <Description />
            <IsFile>false</IsFile>
            <Period>Tháng</Period>
            <SubmitDate>9</SubmitDate>
            <ListDataUrl>BieuMau02CCTCDN</ListDataUrl>
            <Counter>0</Counter>
            <IsGetDataOld>false</IsGetDataOld>
          </BaoCaoEntity>
          <BaoCaoEntity>
            <ID>5</ID>
            <Code>22-CCTCDN</Code>
            <Title>Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh</Title>
            <Description />
            <IsFile>false</IsFile>
            <Period>Tháng</Period>
            <SubmitDate>24</SubmitDate>
            <ListDataUrl>BieuMau22CCTCDN</ListDataUrl>
            <Counter>0</Counter>
            <IsGetDataOld>false</IsGetDataOld>
          </BaoCaoEntity>
        </BaoCaos>
      </LoaiBaoCaoEntity>
      <LoaiBaoCaoEntity>
        <parentCategory>4;#Tình hình sản xuất kinh doanh</parentCategory>
        <ID>6</ID>
        <Code>42</Code>
        <Title>Tài sản Nguồn vốn</Title>
        <ParentCategory>4;#Tình hình sản xuất kinh doanh</ParentCategory>
        <ParentCategoryId>4</ParentCategoryId>
        <Children />
        <BaoCaos />
      </LoaiBaoCaoEntity>
      <LoaiBaoCaoEntity>
        <parentCategory>4;#Tình hình sản xuất kinh doanh</parentCategory>
        <ID>7</ID>
        <Code>43</Code>
        <Title>Giá trị sản xuất Tồn kho</Title>
        <ParentCategory>4;#Tình hình sản xuất kinh doanh</ParentCategory>
        <ParentCategoryId>4</ParentCategoryId>
        <Children />
        <BaoCaos />
      </LoaiBaoCaoEntity>
    </Children>
    <BaoCaos />
  </LoaiBaoCaoEntity>
  <LoaiBaoCaoEntity>
    <parentCategory />
    <ID>8</ID>
    <Code>50</Code>
    <Title>Đầu tư tài chính</Title>
    <ParentCategory />
    <ParentCategoryId>0</ParentCategoryId>
    <Children />
    <BaoCaos>
      <BaoCaoEntity>
        <ID>4</ID>
        <Code>17-CCTCDN</Code>
        <Title>Báo cáo tình hình đầu tư tài chính</Title>
        <Description />
        <IsFile>false</IsFile>
        <Period>Tháng</Period>
        <SubmitDate>25</SubmitDate>
        <ListDataUrl>BieuMau17CCTCDN</ListDataUrl>
        <Counter>0</Counter>
        <IsGetDataOld>false</IsGetDataOld>
      </BaoCaoEntity>
    </BaoCaos>
  </LoaiBaoCaoEntity>
</ArrayOfLoaiBaoCaoEntity>
  
<?xml version="1.0"?>
<ArrayOfLoaiBaoCaoEntity xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <LoaiBaoCaoEntity>
    <parentCategory />
    <ID>1</ID>
    <Code>10</Code>
    <Title>Hoạt động doanh nghiệp</Title>
    <ParentCategory />
    <ParentCategoryId>0</ParentCategoryId>
    <Children />
    <BaoCaos />
  </LoaiBaoCaoEntity>
  <LoaiBaoCaoEntity>
    <parentCategory />
    <ID>2</ID>
    <Code>20</Code>
    <Title>Báo cáo tài chính</Title>
    <ParentCategory />
    <ParentCategoryId>0</ParentCategoryId>
    <Children />
    <BaoCaos>
      <BaoCaoEntity>
        <ID>25</ID>
        <Code>2</Code>
        <Title>Báo cáo tài chính 6 tháng</Title>
        <Description />
        <IsFile>true</IsFile>
        <Period>Quý</Period>
        <SubmitDate>0</SubmitDate>
        <ListDataUrl>http://cktc.hochiminhcity.bioportal.vn/ReportData</ListDataUrl>
        <Counter>0</Counter>
        <IsGetDataOld>false</IsGetDataOld>
      </BaoCaoEntity>
    </BaoCaos>
  </LoaiBaoCaoEntity>
  <LoaiBaoCaoEntity>
    <parentCategory />
    <ID>3</ID>
    <Code>30</Code>
    <Title>Tiền lương, tiền thưởng doanh nghiệp</Title>
    <ParentCategory />
    <ParentCategoryId>0</ParentCategoryId>
    <Children />
    <BaoCaos />
  </LoaiBaoCaoEntity>
  <LoaiBaoCaoEntity>
    <parentCategory />
    <ID>4</ID>
    <Code>40</Code>
    <Title>Tình hình sản xuất kinh doanh</Title>
    <ParentCategory />
    <ParentCategoryId>0</ParentCategoryId>
    <Children>
      <LoaiBaoCaoEntity>
        <parentCategory>4;#Tình hình sản xuất kinh doanh</parentCategory>
        <ID>5</ID>
        <Code>41</Code>
        <Title>Doanh thu, Lợi nhuận Tổng nộp ngân sách</Title>
        <ParentCategory>4;#Tình hình sản xuất kinh doanh</ParentCategory>
        <ParentCategoryId>4</ParentCategoryId>
        <Children />
        <BaoCaos>
          <BaoCaoEntity>
            <ID>3</ID>
            <Code>04-CCTCDN</Code>
            <Title>Báo cáo một số chỉ tiêu tài chính</Title>
            <Description />
            <IsFile>false</IsFile>
            <Period>Quý</Period>
            <SubmitDate>24</SubmitDate>
            <ListDataUrl>BieuMau04CCTCDN</ListDataUrl>
            <Counter>0</Counter>
            <IsGetDataOld>false</IsGetDataOld>
          </BaoCaoEntity>
        </BaoCaos>
      </LoaiBaoCaoEntity>
      <LoaiBaoCaoEntity>
        <parentCategory>4;#Tình hình sản xuất kinh doanh</parentCategory>
        <ID>6</ID>
        <Code>42</Code>
        <Title>Tài sản Nguồn vốn</Title>
        <ParentCategory>4;#Tình hình sản xuất kinh doanh</ParentCategory>
        <ParentCategoryId>4</ParentCategoryId>
        <Children />
        <BaoCaos />
      </LoaiBaoCaoEntity>
      <LoaiBaoCaoEntity>
        <parentCategory>4;#Tình hình sản xuất kinh doanh</parentCategory>
        <ID>7</ID>
        <Code>43</Code>
        <Title>Giá trị sản xuất Tồn kho</Title>
        <ParentCategory>4;#Tình hình sản xuất kinh doanh</ParentCategory>
        <ParentCategoryId>4</ParentCategoryId>
        <Children />
        <BaoCaos />
      </LoaiBaoCaoEntity>
    </Children>
    <BaoCaos />
  </LoaiBaoCaoEntity>
  <LoaiBaoCaoEntity>
    <parentCategory />
    <ID>8</ID>
    <Code>50</Code>
    <Title>Đầu tư tài chính</Title>
    <ParentCategory />
    <ParentCategoryId>0</ParentCategoryId>
    <Children />
    <BaoCaos />
  </LoaiBaoCaoEntity>
</ArrayOfLoaiBaoCaoEntity>