Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
cbtpxkhungvuong-2017-02-17T14_51_59.xml
  
17/02/2017 3:01 CHWIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong
01Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương2017
30.500
1.882
1.437
1.437
1.300
-8.900
-617
-600
-600
-500
600
109
70
70
70
109
70
70
70
58
0
0
0
58
0
0
0
22.668
22.071
22.141
22.668
22.071
22.071
22.141
Tỷ lệ doanh thu kỳ báo cáo so với kế hoạch năm đạt 4,71% Tỷ lệ nộp ngân sách so với kế hoạch năm đạt 11,67% Số tồn đọng còn phải nộp 22.071 triệu đồng, trong đó có nợ thuế XNK là 21.613 triệu đồng phát sinh từ trước năm 1995 đã được chính phủ cho khoanCông ty đang tiếp tục thực hiện chủ trương bán DN theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Điều 2 - Quyết định số 3259/QĐ-UBND ngày 25/6/2016.
1.882
30500;#-8900;#600;#;#;#;#;#;#1882;#-617;#;#109;#109;#58;#58;#22668;#226681437;#-600;#;#70;#70;#0;#0;#22071;#220711437;#-600;#;#70;#70;#0;#0;#22071;#220711300;#-500;#;#70;#70;#0;#0;#22141;#22141124Lưu
congnghieptanthuan-2016-04-20T15_37_44.xml
  
20/04/2016 3:47 CHWIN-KBE9IKHP55O\congnghieptanthuan
04Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận2016
1.179.852
291.457
26.893
46.953
7.297
1.052.673
259.635
23.180
31.801
3.547
390
41
518
2.000
731.878
390
41
518
2.000
977
50.711
631
711
43
-57.601
-55.601
43
-57.602
-7.602
-55.602
Tổng doanh thu lũy kế 4 tháng đầu năm 2016 là 46,95 tỷ đồng và chỉ đạt 4% kế hoạch được UBND Thành phố giao, chủ yếu do ghi nhận cổ tức năm 2015 của công ty LHC, lãi tiền gửi ngân hàng và hoạt động cho thuê văn phòng; lợi nhuận trước thuế là 31,8 tỷ đồngKhông./.
291.457
1179852;#1052673;#;#;#731878;#;#;#;#291457;#259635;#;#390;#390;#977;#631;#43;#4326893;#23180;#;#41;#41;#;#;#-57601;#-5760246953;#31801;#;#518;#518;#50711;#711;#-57601;#-76027297;#3547;#;#2000;#2000;#;#;#-55601;#-55602106Lưu
dvcihuyenbinhchanh-2016-03-18T14_34_42.xml
  
18/03/2016 2:54 CHWIN-FEKBE9IKHP5\dvcihuyenbinhchanh
03Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Bình Chánh2016
114.498
28.536
7.700
28.628
9.540
5.633
1.260
319
1.185
319
7.901
460
32
504
150
456
32
502
150
1.133
220
2.603
32
1.129
220
2.601
32
456
32
150
456
32
32
150
- Kế hoạch năm nay: theo số liệu Công ty do chưa nhận được Thông báo của UBND thành phố- Vốn ít - Tiếp nhận và quản lý khu TĐC 30ha xã Vĩnh Lộc B.Công ty đã có văn bản báo cáo và kiến nghị cụ thể.
28.536
114498;#5633;#;#7901;#;#;#;#;#28536;#1260;#;#460;#456;#1133;#1129;#456;#4567700;#319;#;#32;#32;#220;#220;#32;#3228628;#1185;#;#504;#502;#2603;#2601;#32;#329540;#319;#;#150;#150;#32;#32;#150;#15054Cập nhật
dvcihuyenbinhchanh-2016-04-20T14_28_16.xml
  
20/04/2016 2:36 CHWIN-FEKBE9IKHP5\dvcihuyenbinhchanh
04Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Bình Chánh2016
114.498
28.826
5.502
24.027
6.000
5.633
1.533
275
1.226
320
7.901
1.621
186
1.323
155
1.618
186
1.315
155
3.665
960
3.498
186
3.662
960
3.498
186
193
186
155
193
186
186
155
- Doanh thu: Tổng doanh thu thực hiện đến tháng 4/2016 là 24.027 triệu đồng, đạt 20,98% kế hoạch năm và bằng 83,35% so cùng kỳ năm 2015 - Lợi nhuận: Tổng lợi nhuận thực hiện đến tháng 4/2016 là 1.226 triệu đồng, đạt 21,76% kế hoạch năm và bằng 79,97% so c- Tiếp nhận và quản lý khu TĐC 30ha xã Vĩnh Lộc B Công ty đã có văn bản báo cáo và kiến nghị cụ thể
28.826
114498;#5633;#;#7901;#;#;#;#;#28826;#1533;#;#1621;#1618;#3665;#3662;#193;#1935502;#275;#;#186;#186;#960;#960;#186;#18624027;#1226;#;#1323;#1315;#3498;#3498;#186;#1866000;#320;#;#155;#155;#186;#186;#155;#15554Nộp báo cáo
dvcihuyenbinhchanh-2016-05-20T09_21_16.xml
  
20/05/2016 9:27 SAWIN-FEKBE9IKHP5\dvcihuyenbinhchanh
05Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Bình Chánh2016
114.498
32.965
6.835
30.862
5.987
5.633
1.747
362
1.588
317
7.901
2.131
579
1.902
372
2.128
579
1.894
372
3.778
186
3.684
579
3.775
186
3.684
579
143
579
372
143
579
579
372
- Doanh thu: Tổng doanh thu thực hiện đến tháng 5/2016 là 30.862 triệu đồng, đạt 26,95% kế hoạch năm và bằng 93,62% so cùng kỳ năm 2015 - Lợi nhuận: Tổng lợi nhuận thực hiện đến tháng 5/2016 là 1.588 triệu đồng, đạt 28,19% kế hoạch năm và bằng 90,9% so cù- Tiếp nhận & quản lý khu TĐC 30ha xã Vĩnh Lộc B. Công ty đã có văn bản báo cáo và kiến nghị cụ thể.
32.965
114498;#5633;#;#7901;#;#;#;#;#32965;#1747;#;#2131;#2128;#3778;#3775;#143;#1436835;#362;#;#579;#579;#186;#186;#579;#57930862;#1588;#;#1902;#1894;#3684;#3684;#579;#5795987;#317;#;#372;#372;#579;#579;#372;#37254Nộp báo cáo
dvcihuyenbinhchanh-2016-06-16T09_29_04.xml
  
16/06/2016 9:34 SAWIN-FEKBE9IKHP5\dvcihuyenbinhchanh
06Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Bình Chánh2016
114.498
38.937
4.695
35.557
5.901
5.633
2.037
198
1.786
290
7.901
2.507
390
2.292
179
2.484
390
2.284
179
3.921
159
3.843
810
3.917
159
3.843
810
764
810
179
764
810
810
179
- Doanh thu: Tổng doanh thu thực hiện đến tháng 6/2016 là 35.557 triệu đồng, đạt 31,05% kế hoạch năm và bằng 91,32% so cùng kỳ năm 2015 - Lợi nhuận: Tổng lợi nhuận thực hiện đến tháng 6/2016 là 1.786 triệu đồng, đạt 31,71% kế hoạch năm và bằng 87,68% so c
38.937
114498;#5633;#7901;#;#;#;#;#;#38937;#2037;#;#2507;#2484;#3921;#3917;#764;#7644695;#198;#;#390;#390;#159;#159;#810;#81035557;#1786;#;#2292;#2284;#3843;#3843;#810;#8105901;#290;#;#179;#179;#810;#810;#179;#17954Nộp báo cáo
dvcihuyenbinhchanh-2016-07-20T14_38_09.xml
  
20/09/2016 3:28 CHWIN-FEKBE9IKHP5\dvcihuyenbinhchanh
07Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Bình Chánh2016
114,498
43,657
4,015
39,572
5,901
5,633
2,204
190
1,976
290
7,901
2,894
355
2,647
379
2,871
355
2,639
379
5,283
810
4,653
355
5,279
810
4,653
355
212
355
379
212
355
355
379
- Doanh thu: Tổng doanh thu thực hiện đến tháng 7/2016 là 39.572 triệu đồng, đạt 34,56% kế hoạch năm và bằng 90,64% so cùng kỳ năm 2015 - Lợi nhuận: Tổng lợi nhuận thực hiện đến tháng 7/2016 là 1.976 triệu đồng, đạt 35,08% kế hoạch năm và bằng 89,66% so c- Tiếp nhận & quản lý khu TĐC 30ha xã Vĩnh Lộc B. Công ty đã có văn bản báo cáo và kiến nghị cụ thể.
43,657
114.498;#5.633;#;#7.901;#;#;#;#;#43.657;#2.204;#;#2.894;#2.871;#5.283;#5.279;#212;#2124.015;#190;#;#355;#355;#810;#810;#355;#35539.572;#1.976;#;#2.647;#2.639;#4.653;#4.653;#355;#3555.901;#290;#;#379;#379;#355;#355;#379;#37954Cập nhật
dvcihuyennhabe-2016-03-21T09_40_29.xml
  
21/03/2016 10:00 SAWIN-KBE9IKHP55O\dvcihuyennhabe
01Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Nhà Bè2016Trần Thị Mỹ Dung
116.391
8.984
8.500
8.500
3.000
3.281
222
100
100
50
6.365
532
350
350
70
6.365
532
350
350
70
532
350
350
70
532
350
350
70
532
350
350
* Doanh thu: doanh thu tháng 01 năm 2016: 8.500 trđ đạt 7,3% so với KH năm 2016 (8.500 trđ/116.391 trđ) và so với cùng kỳ năm trước giảm 484 trđ (8.984-8.500 trđ). Nguyên nhân là do các công trính XDCB giảm. * Lợi nhuận: Tháng 1 năm 2016, LN 100 trđ đạt 3
8.984
116391;#3281;#6365;#6365;#;#;#;#;#8984;#222;#532;#532;#532;#532;#532;#;#8500;#100;#350;#350;#350;#350;#350;#;#8500;#100;#350;#350;#350;#350;#350;#;#3000;#50;#70;#70;#70;#70;#;#;#57Nộp báo cáo
dvcihuyennhabe-2016-03-21T10_01_16.xml
  
21/03/2016 10:16 SAWIN-KBE9IKHP55O\dvcihuyennhabe
02Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Nhà Bè2016Trần Thị Mỹ Dung
116.391
10.030
3.500
12.000
3.000
3.281
771
50
150
50
6.365
1.404
350
850
70
6.365
1.404
350
850
70
1.404
350
850
70
1.404
350
850
70
1.404
350
850
70
*Doanh thu: doanh thu 2 tháng năm 2016:12.000 trđ đạt 10.31% so với KH năm 2016 (12.000trđ/116.391trđ) và so với cùng kỳ năm trước tăng 1.970trđ (12.000trđ-10.030trđ). Nguyên nhân tăng là do doanh thu của các công trình XDCB *Lợi nhuận: 2 tháng năm 2016,
10.030
116391;#3281;#6365;#6365;#;#;#;#;#10030;#771;#1404;#1404;#1404;#1404;#1404;#;#3500;#50;#350;#350;#350;#350;#350;#;#12000;#150;#850;#850;#850;#850;#850;#;#3000;#50;#70;#70;#70;#70;#70;#;#57Nộp báo cáo
dvcihuyennhabe-2016-04-08T10_00_31.xml
  
08/04/2016 10:20 SAWIN-KBE9IKHP55O\dvcihuyennhabe
03Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Nhà Bè2016Trần Thị Mỹ Dung
116.391
10.582
1.000
13.000
3.000
3.281
300
150
300
50
6.365
1.216
80
1.200
70
6.365
1.216
80
1.200
70
1.179
80
1.200
70
1.216
80
1.200
70
1.179
80
1.200
70
* Doanh thu: doanh thu 3 tháng năm 2016: 13.000 trđ đạt 11% so với KH năm 2016 (13.000trđ/116.391 trđ) và so với cùng kỳ năm trước tăng 2.418trđ (13.000trđ-10.582trđ). Nguyên nhân tăng là do doanh thu của các công trình XDCB. *Lợi nhuận: 3 tháng năm 2016,
10.582
116391;#3281;#6365;#6365;#;#;#;#;#10582;#300;#1216;#1216;#1179;#1216;#1179;#;#1000;#150;#80;#80;#80;#80;#80;#;#13000;#300;#1200;#1200;#1200;#1200;#1200;#;#3000;#50;#70;#70;#70;#70;#70;#;#57Nộp báo cáo
dvcihuyennhabe-2016-05-05T13_37_05.xml
  
09/05/2016 1:47 CHWIN-KBE9IKHP55O\dvcihuyennhabe
04Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Nhà Bè2016Trần Thị Mỹ Dung
116.391
20.817
1.720
15.598
3.000
3.281
1.321
41
550
50
6.365
1.956
150
1.742
100
6.365
1.956
150
1.742
100
1.627
150
1.075
100
1.956
150
1.742
100
1.627
150
1.075
100
* Doanh thu: doanh thu 4 tháng năm 2016: 15.598 trđ đạt 13% so với KH năm 2016 ( 15.598trđ/116.391trđ) và so với cùng kỳ năm trước giảm 5.291trđ (15.598trđ - 20.817trđ). Nguyên nhân giảm do doanh thu sản phẩm công ích chưa có hồ sơ thanh toán. * Lợi nhuận
20.817
116391;#3281;#6365;#6365;#;#;#;#;#20817;#1321;#1956;#1956;#1627;#1956;#1627;#;#1720;#41;#150;#150;#150;#150;#150;#;#15598;#550;#1742;#1742;#1075;#1742;#1075;#;#3000;#50;#100;#100;#100;#100;#100;#;#57Cập nhật
dvcihuyennhabe-2016-05-23T13_25_32.xml
  
24/05/2016 8:41 SAWIN-KBE9IKHP55O\dvcihuyennhabe
05Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Nhà Bè2016Nguyễn Thị Yến Duyên
116.391
28.569
6.171
21.769
3.000
3.281
1.519
50
600
50
6.365
2.701
195
1.807
100
6.365
2.701
195
1.807
100
2.412
195
1.547
100
2.701
195
1.807
100
2.412
195
1.547
100
* Doanh thu: doanh thu 5 tháng năm 2016: 21.769 trđ đạt 18,7% so với KH năm 2016 (21.769 trđ/ 116.391 trđ) và so với cùng kỳ năm trước giảm 6.800trđ (21.769trđ-28.569trđ). Nguyên nhân giảm do doanh thu sản phẩm công ích và các công trình xây dựng cơ bản c
28.569
116391;#3281;#6365;#6365;#;#;#;#;#28569;#1519;#2701;#2701;#2412;#2701;#2412;#;#6171;#50;#195;#195;#195;#195;#195;#;#21769;#600;#1807;#1807;#1547;#1807;#1547;#;#3000;#50;#100;#100;#100;#100;#100;#;#57Cập nhật
dvcihuyennhabe-2016-06-23T13_37_29.xml
  
23/06/2016 1:50 CHWIN-KBE9IKHP55O\dvcihuyennhabe
06Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Nhà Bè2016Nguyễn Thị Yến Duyên
116.391
32.883
2.489
24.258
3.000
3.281
1.567
100
700
50
6.365
3.373
150
1.957
100
6.365
3.373
150
1.957
100
3.086
150
1.697
100
3.373
150
1.957
100
3.086
150
1.697
100
* doanh thu: doanh thu 6 tháng năm 2016: 24.258 trđ đạt 20,84% so với KH năm 2016 (24.258trđ/116.391trđ) và so với cùng kỳ năm trước giảm 8.625trđ (32.883-24.258 trđ). Nguyên nhân giảm do doanh thu sản phẩm công ích và các công trình xây dựng cơ bản chưa
32.883
116391;#3281;#6365;#6365;#;#;#;#;#32883;#1567;#3373;#3373;#3086;#3373;#3086;#;#2489;#100;#150;#150;#150;#150;#150;#;#24258;#700;#1957;#1957;#1697;#1957;#1697;#;#3000;#50;#100;#100;#100;#100;#100;#;#57Nộp báo cáo
dvcihuyennhabe-2016-07-19T08_06_47.xml
  
30/08/2016 2:18 CHWIN-KBE9IKHP55O\dvcihuyennhabe
07Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Nhà Bè2016Nguyễn Thị Yến Duyên
116.391
38.347
3.779
33.036
3.000
3.281
1.667
100
1.629
50
6.365
3.792
150
3.261
100
6.365
3.792
150
3.261
100
3.383
150
2.519
100
3.792
150
3.261
100
3.383
150
2.519
100
* Doanh thu: doanh thu 7 tháng năm 2016: 33.036 trđ đạt 28,38% so với KH năm 2016 (33.036trđ/116.391trđ) và so với cùng kỳ năm trước giảm 5.311trđ (38.347-33.036trđ) Nguyên nhân giảm do doanh thu sản phẩm công ích và các công trình xây dựng cơ bản chưa có
38.347
116391;#3281;#6365;#6365;#;#;#;#;#38347;#1667;#3792;#3792;#3383;#3792;#3383;#;#3779;#100;#150;#150;#150;#150;#150;#;#33036;#1629;#3261;#3261;#2519;#3261;#2519;#;#3000;#50;#100;#100;#100;#100;#100;#;#57Cập nhật
dvcihuyennhabe-2016-09-22T08_29_26.xml
  
22/09/2016 8:43 SAWIN-KBE9IKHP55O\dvcihuyennhabe
08Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Nhà Bè2016Nguyễn Thị Yến Duyên
116.391
51.780
2.774
39.589
3.000
3.281
1.996
50
2.100
50
6.365
5.731
150
5.287
100
6.365
5.731
150
5.287
100
5.322
150
4.820
100
5.731
150
5.287
100
5.322
150
4.820
100
* Doanh thu: doanh thu 8 tháng năm 2016: 39.589 trđ đạt 34,01% so với KH năm 2016 (39.589 trđ/116.391 trđ) và so với cùng kỳ năm trước giảm 12.191 trđ (51.780-39.589 trđ). Nguyên nhân giảm do doanh thu sản phẩm công ích và các công trình xây dựng cơ bản c
51.780
116391;#3281;#6365;#6365;#;#;#;#;#51780;#1996;#5731;#5731;#5322;#5731;#5322;#;#2774;#50;#150;#150;#150;#150;#150;#;#39589;#2100;#5287;#5287;#4820;#5287;#4820;#;#3000;#50;#100;#100;#100;#100;#100;#;#57Cập nhật
dvcihuyennhabe-2016-09-22T09_15_15.xml
  
22/09/2016 9:26 SAWIN-KBE9IKHP55O\dvcihuyennhabe
09Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Nhà Bè2016Nguyễn Thị Yến Duyên
116.391
56.474
7.052
46.641
3.000
3.281
2.097
100
2.200
50
6.365
5.731
250
5.287
100
6.365
7.270
250
5.810
100
6.776
250
5.343
100
7.270
250
5.810
100
6.776
250
5.343
100
* Doanh thu: doanh thu 9 tháng năm 2016: 46.641 trđ đạt 40,07% so với KH năm 2016 ( 46.641 trđ/116.391trđ) và so với cùng kỳ năm trước giảm 9.833 trđ (56.474-46.641 trđ). Nguyên nhân giảm do doanh thu sản phẩm công ích và các công trình xây dựng cơ bản ch
56.474
116391;#3281;#6365;#6365;#;#;#;#;#56474;#2097;#5731;#7270;#6776;#7270;#6776;#;#7052;#100;#250;#250;#250;#250;#250;#;#46641;#2200;#5287;#5810;#5343;#5810;#5343;#;#3000;#50;#100;#100;#100;#100;#100;#;#57Nộp báo cáo
dvcihuyennhabe-2016-10-25T09_08_13.xml
  
25/10/2016 9:30 SAWIN-KBE9IKHP55O\dvcihuyennhabe
10Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Nhà Bè2016Nguyễn Thị Yến Duyên
116.391
62.019
1.000
49.634
3.000
3.281
3.305
50
2.533
50
6.365
7.819
250
6.060
100
6.365
7.819
250
6.060
100
7.202
250
5.495
100
7.819
250
6.060
100
7.202
250
5.495
100
* Doanh thu: doanh thu 10 tháng năm 2016: 49.634 trđ đạt 42,64% so với KH năm 2016 (49.634trđ/116.391trđ) và so với cùng kỳ năm trước giảm 12.385trđ (62.019-49.634trđ). Nguyên nhân giảm do doanh thu sản phẩm công ích và các công trình xây dựng cơ bản chưa
62.019
116391;#3281;#6365;#6365;#;#;#;#;#62019;#3305;#7819;#7819;#7202;#7819;#7202;#;#1000;#50;#250;#250;#250;#250;#250;#;#49634;#2533;#6060;#6060;#5495;#6060;#5495;#;#3000;#50;#100;#100;#100;#100;#100;#;#57Nộp báo cáo
dvcihuyennhabe-2016-11-24T14_39_51.xml
  
05/12/2016 10:17 SAWIN-KBE9IKHP55O\dvcihuyennhabe
11Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Nhà Bè2016Nguyễn Thị Yến Duyên
116.391
67.207
51.439
101.959
14.432
3.281
3.945
472
3.087
194
6.365
7.887
2.987
12.227
1.000
6.365
7.887
2.987
12.227
1.000
7.223
2.567
11.514
902
7.887
2.987
12.227
1.000
7.223
2.567
11.514
902
* Doanh thu: 11 tháng năm 2016: 101.875 trđ đạt 87,60% so với kế hoạch năm 2016 (101.959trđ/116.391trđ) và so với cùng kỳ năm trước tăng 34.752trđ ( 101.959 - 67.207 trđ). Nguyên nhân tăng do xuất hóa đơn doanh thu cho DA 28ha chuyển nhượng đất nền DA. *
67.207
116391;#3281;#6365;#6365;#;#;#;#;#67207;#3945;#7887;#7887;#7223;#7887;#7223;#;#51439;#472;#2987;#2987;#2567;#2987;#2567;#;#101959;#3087;#12227;#12227;#11514;#12227;#11514;#;#14432;#194;#1000;#1000;#902;#1000;#902;#;#57Cập nhật
dvcihuyennhabe-2017-02-10T09_13_27.xml
  
10/02/2017 9:33 SAWIN-KBE9IKHP55O\dvcihuyennhabe
12Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Nhà Bè2016Trương Hồng Phượng
116.391
106.901
14.842
116.801
3.000
3.281
3.445
413
3.500
50
6.365
11.448
932
14.308
100
6.365
11.448
1.195
14.308
100
10.637
1.190
12.704
95
11.448
1.195
14.308
100
10.637
1.190
12.704
95
*Doanh thu năm 2016 là : 116.801 trđ đạt 100,35% so với Kế hoạch năm 2016 (116.801 trđ/116.391 trđ) và so với cùng kỳ năm trước tăng 9.900 trđ (116.801-106.901 trđ). Nguyên nhân tăng do kết chuyển doanh chưa thực hiện DA28ha chuyển nhượng đất nền DA *Lợi
106.901
116391;#3281;#6365;#6365;#;#;#;#;#106901;#3445;#11448;#11448;#10637;#11448;#10637;#;#14842;#413;#932;#1195;#1190;#1195;#1190;#;#116801;#3500;#14308;#14308;#12704;#14308;#12704;#;#3000;#50;#100;#100;#95;#100;#95;#;#57Nộp báo cáo
dvcihuyennhabe-2017-02-17T09_22_57.xml
  
17/02/2017 9:36 SAWIN-KBE9IKHP55O\dvcihuyennhabe
01Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Nhà Bè2017Trương Hồng Phượng
128.030
9.876
4.389
4.389
5.000
3.609
44
20
20
50
6.703
846
385
385
100
6.703
846
385
385
100
846
385
385
95
846
385
385
100
846
385
385
95
* Doanh thu: tháng 1 năm 2017 là 4.389 trđ đạt 3,43% so với kế hoạch năm 2017 (4.389 trđ/128.030trđ) và so với cùng kỳ năm trước giảm 5.487trđ (4.389-9.876trđ). Nguyên nhân giảm do đầu năm không có hồ sơ thanh toán khối công ích, doanh thu xây dựng cơ bản
9.876
128030;#3609;#6703;#6703;#;#;#;#;#9876;#44;#846;#846;#846;#846;#846;#;#4389;#20;#385;#385;#385;#385;#385;#;#4389;#20;#385;#385;#385;#385;#385;#;#5000;#50;#100;#100;#95;#100;#95;#;#57Nộp báo cáo
dvcihuyennhabe-2017-02-21T09_45_14.xml
  
21/02/2017 9:59 SAWIN-KBE9IKHP55O\dvcihuyennhabe
02Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Nhà Bè2017Trương Hồng Phượng
128.030
10.866
5.400
10.876
3.000
3.609
359
50
150
50
6.703
926
350
750
80
6.703
926
350
750
80
926
350
750
75
926
350
750
80
926
350
750
75
*Doanh thu: 2 tháng năm 2017 là 10.876 trđ đạt 8,50% so với Kế hoạch năm 2017 (10.876trđ/128.030trđ) và so với cùng kỳ năm trước tăng 10 trđ (10.876 - 10.866trđ). Nguyên nhân: doanh thu này là doanh thu các công trình xây dựng cơ bản năm 2016 chuyển tiếp.
10.866
128030;#3609;#6703;#6703;#;#;#;#;#10866;#359;#926;#926;#926;#926;#926;#;#5400;#50;#350;#350;#350;#350;#350;#;#10876;#150;#750;#750;#750;#750;#750;#;#3000;#50;#80;#80;#75;#80;#75;#;#57Nộp báo cáo
dvcihuyennhabe-2017-03-27T09_34_01.xml
  
27/03/2017 9:42 SAWIN-KBE9IKHP55O\dvcihuyennhabe
03Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Nhà Bè2017Trương Hồng Phượng
128.030
13.663
3.200
10.140
3.000
3.609
509
40
150
50
6.703
1.298
250
531
80
6.703
1.298
250
531
80
1.203
250
531
75
1.298
250
531
80
1.203
250
531
75
* Doanh thu: 3 tháng năm 2017 là 10.140trđ đạt 8% so với Kế hoạch năm 2017 (10.140trđ/128.030trđ) và so với cùng kỳ năm trước giảm 3.523 trđ (10.140-13.663 trđ). Nguyên nhân: đầu năm 2017 không có doanh thu các công trình xây dựng cơ bản. * Lợi nhuận: 3 t
13.663
128030;#3609;#6703;#6703;#;#;#;#;#13663;#509;#1298;#1298;#1203;#1298;#1203;#;#3200;#40;#250;#250;#250;#250;#250;#;#10140;#150;#531;#531;#531;#531;#531;#;#3000;#50;#80;#80;#75;#80;#75;#;#57Nộp báo cáo
dvcihuyennhabe-2017-04-28T13_19_23.xml
  
28/04/2017 1:30 CHWIN-KBE9IKHP55O\dvcihuyennhabe
04Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Nhà Bè2017Trương Hồng Phượng
128.030
16.893
2.000
11.857
3.000
3.609
1.575
30
180
50
6.703
1.450
200
3.570
80
6.703
1.450
200
3.570
80
1.216
200
3.570
75
1.450
200
3.570
80
1.216
200
3.570
75
* Doanh thu: 4 tháng năm 2017 là 11.857 trđ đạt 9,26% so với Kế hoạch năm 2017 (11.857trđ/128.030 trđ) và so với cùng kỳ năm trước giảm 5.036 trđ (11.857trđ - 16.893 trđ). Nguyên nhân đầu năm 2017 không có doanh thu các công trình xây dựng cơ bản và chưa
16.893
128030;#3609;#6703;#6703;#;#;#;#;#16893;#1575;#1450;#1450;#1216;#1450;#1216;#;#2000;#30;#200;#200;#200;#200;#200;#;#11857;#180;#3570;#3570;#3570;#3570;#3570;#;#3000;#50;#80;#80;#75;#80;#75;#;#57Nộp báo cáo
dvcihuyennhabe-2017-05-25T10_35_12.xml
  
25/05/2017 10:46 SAWIN-KBE9IKHP55O\dvcihuyennhabe
05Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Nhà Bè2017Trương Hồng Phượng
128.030
20.021
2.000
14.147
4.000
3.609
1.674
50
220
80
6.703
1.567
230
3.700
100
6.703
1.567
230
3.700
100
1.333
230
3.550
90
1.567
230
3.700
100
1.333
230
3.550
90
* Doanh thu :5 tháng nă m2017 là 14.147 trđ đạt 11,05% so với Kế hoạch năm 2017 (14.147trđ/128.030trđ) và so với cùng kỳ năm trước giảm 5.874trđ (14.147trđ - 20.021trđ). Nguyên nhân: đầu năm 2017 không có doanh thu các công trình xây dựng cơ bản và chưa t
20.021
128030;#3609;#6703;#6703;#;#;#;#;#20021;#1674;#1567;#1567;#1333;#1567;#1333;#;#2000;#50;#230;#230;#230;#230;#230;#;#14147;#220;#3700;#3700;#3550;#3700;#3550;#;#4000;#80;#100;#100;#90;#100;#90;#;#57Nộp báo cáo
dvcihuyennhabe-2017-07-20T13_10_32.xml
  
20/07/2017 1:19 CHWIN-KBE9IKHP55O\dvcihuyennhabe
07Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Nhà Bè2017Nguyễn Thị Yến Duyên
128.030
36.671
8.011
27.441
3.000
3.609
2.127
200
650
80
6.703
3.504
300
4.500
150
6.703
3.504
300
4.500
150
3.037
50
3.950
150
3.504
300
4.500
150
3.037
50
4.150
150
* Doanh thu: 7 tháng năm 2017 là 26.079 trđ đạt 21,43% so với Kế hoạch năm 2017 (27.441trđ/128.030trđ) và so với cùng kỳ năm trước giảm 9.230 trđ (36.671-27.441trđ). Nguyên nhân: đầu năm 2017 hông có doanh thu các công trình xây dựng cơ bản và chưa thực h
36.671
128030;#3609;#6703;#6703;#;#;#;#;#36671;#2127;#3504;#3504;#3037;#3504;#3037;#;#8011;#200;#300;#300;#50;#300;#50;#;#27441;#650;#4500;#4500;#3950;#4500;#4150;#;#3000;#80;#150;#150;#150;#150;#150;#;#57Nộp báo cáo
dvcihuyennhabe-2017-08-21T14_43_39.xml
  
21/08/2017 2:57 CHWIN-KBE9IKHP55O\dvcihuyennhabe
08Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Nhà Bè2017Nguyễn Thị Yến Duyên
128.030
39.996
2.909
30.350
3.000
3.609
2.210
300
950
200
6.703
3.504
335
4.500
150
6.703
4.922
335
4.835
150
4.455
200
4.345
150
4.922
335
4.835
150
4.455
200
4.835
150
* Doanh thu: 8 tháng năm 2017 là 30.350trđ đạt 23,7% so với Kế hoạch năm 2017 ( 30.350trđ/128.030trđ) và so với cùng kỳ năm trước giảm 9.646trđ (39.996trđ - 30.350trđ). Nguyên nhân: đầu năm 2017 không có doanh thu các công trình xây dựng cơ bản và chưa th
39.996
128030;#3609;#6703;#6703;#;#;#;#;#39996;#2210;#3504;#4922;#4455;#4922;#4455;#;#2909;#300;#335;#335;#200;#335;#200;#;#30350;#950;#4500;#4835;#4345;#4835;#4835;#;#3000;#200;#150;#150;#150;#150;#150;#;#57Nộp báo cáo
dvcihuyennhabe-2018-03-28T08_22_32.xml
  
28/03/2018 8:30 SAWIN-KBE9IKHP55O\dvcihuyennhabe
01Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Nhà Bè2018Nguyễn Thị Yến Duyên
77.669
5.480
900
900
1.000
3.789
-400
50
50
200
6.461
-147
200
200
200
6.461
-147
200
200
200
-150
200
200
180
-147
200
200
200
-150
200
180
* Doanh thu: tháng 01 năm 2018 là 800 trđ đạt 1,16% so với kế hoạch năm 2018 (900/77.669trđ) và so với cùng kỳ năm trước giảm 4.580trđ (128.030-123.359trđ). Nguyên nhân: do tháng 1 chưa có doanh thu các hoạt động công ích và các hoạt động khác. * Lợi nhuậ
5.480
77669;#3789;#6461;#6461;#;#;#;#;#5480;#-400;#-147;#-147;#-150;#-147;#-150;#;#900;#50;#200;#200;#200;#200;#;#;#900;#50;#200;#200;#200;#200;#200;#;#1000;#200;#200;#200;#180;#200;#180;#;#57Nộp báo cáo
dvcihuyennhabe-2018-03-28T08_31_09.xml
  
28/03/2018 8:43 SAWIN-KBE9IKHP55O\dvcihuyennhabe
02Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Nhà Bè2018Nguyễn Thị Yến Duyên
77.669
7.034
1.000
1.900
1.000
3.789
-676
30
80
200
6.461
-134
200
464
200
6.461
-134
200
464
200
-134
200
464
180
-134
200
464
200
-134
464
180
* Doanh thu: tháng 02 năm 2018 là 1900trđ đạt 2.45% so với kế hoạch năm 2018 (1.900/77.669trđ) và so với cùng kỳ năm trước giảm 5.134trđ (7.034-1900trđ). Nguyên nhân: do 2 tháng đầu năm chưa có doanh thu các hoạt động công ích và các hoạt động khác. * Lợi
7.034
77669;#3789;#6461;#6461;#;#;#;#;#7034;#-676;#-134;#-134;#-134;#-134;#-134;#;#1000;#30;#200;#200;#200;#200;#;#;#1900;#80;#464;#464;#464;#464;#464;#;#1000;#200;#200;#200;#180;#200;#180;#;#57Nộp báo cáo
dvciquan6-2017-02-17T16_59_13.xml
  
17/02/2017 5:03 CHNo presence informationWIN-KBE9IKHP55O\dvciquan6
02Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 62017
90.200
16.016
6.393
12.943
6.400
8.800
2.996
820
1.520
600
18.000
1.724
526
1.726
950
18.000
1.724
526
1.726
950
6.760
1.341
498
1.398
780
2.340
556
2.976
1.120
1.710
378
2.061
970
1.310
1.006
836
1.140
956
956
766
16.016
90200;#8800;#18000;#18000;#6760;#;#;#;#16016;#2996;#1724;#1724;#1341;#2340;#1710;#1310;#11406393;#820;#526;#526;#498;#556;#378;#1006;#95612943;#1520;#1726;#1726;#1398;#2976;#2061;#1006;#9566400;#600;#950;#950;#780;#1120;#970;#836;#76641Nộp báo cáo
lvdoanhnghiep-2016-03-21T16_38_20.xml
  
21/03/2016 4:38 CHWIN-KBE9IKHP55O\lvdoanhnghiep
03Cong ty co phan tin hoc Lac Viet2016
111
111
111;#111;#;#;#;#;#;#;#;#;#;#;#;#;#;#;#;#;#;#;#;#;#;#;#;#;#;#;#;#;#;#;#;#;#;#;#;#;#;#;#117Nộp báo cáo
1 - 30Next