Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

 GIỚI THIỆU

 

Giới thiệu hệ thống Công khai tài chính Doanh nghiệp Nhà nước

Giới thiệu:

Trang thông tin điện tử Công khai tài chính Doanh nghiệp Nhà nước đóng vai trò là nơi công bố tất cả thông tin hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước được triển khai theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.

Hệ thống còn là nơi tiếp nhận và công bố các báo cáo tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, cung cấp hệ thống các báo cáo cho Ủy ban nhân dân Thành phố và các Sở ban ngành liên quan phục vụ cho việc chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo cấp Thành phố, cung cấp thông tin đến các cấp chính quyền, công dân, doanh nghiệp. Hệ thống cung cấp các công cụ tiếp nhận các báo cáo, thống kê trực tuyến trên mạng của các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố cho các Sở ban ngành và Ủy ban nhân Thành phố theo đúng số lượng và biểu mẫu được quy định tại Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn  một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Là nơi giao tiếp trực tuyến trên môi trường mạng internet của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thông tin đến người dân, doanh nghiệp và cộng đồng bên ngoài về tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.


Đối tượng tham gia hệ thống:

Hệ thống được triển khai cho các Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên 100% vốn Nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp quản lý, các sở ban ngành tham gia vào hệ thống nhằm tiếp nhận và tổng các báo cáo gởi UBND Thành phố HCM. Cụ thể như sau:

- Sở ban ngành: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Nội Vụ; Chi cục Tài chính Doanh nghiệp.

- Các Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên 100% vốn Nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp quản lý


Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về  về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp.;

- Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ  quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đi với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

- Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP của Chính phủ.