Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

 Giới thiệu

 
Untitled 1

Giới thiệu hệ thống Công khai tài chính Doanh nghiệp Nhà nước

Giới thiệu:
Trang thông tin điện tử Công khai tài chính Doanh nghiệp Nhà nước đóng vai trò là nơi công bố tất cả thông tin hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước được triển khai theo Quyết định số 36/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy chế công bố thông tin hoạt động của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Hệ thống còn là nơi tiếp nhận và công bố các báo cáo tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, cung cấp hệ thống các báo cáo cho Ủy ban nhân dân Thành phố và các Sở ban ngành liên quan phục vụ cho việc chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo cấp Thành phố, cung cấp thông tin đến các cấp chính quyền, công dân, doanh nghiệp. Hệ thống cung cấp các công cụ tiếp nhận các báo cáo, thống kê trực tuyến trên mạng của các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thành phố cho các Sở ban ngành và Ủy ban nhân Thành phố theo đúng số lượng và biểu mẫu được quy định tại Thông tư số 171/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công khai thông tin tài chính theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 23/06/2013 của Chính phủ.

Là nơi giao tiếp trực tuyến trên môi trường mạng internet của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thông tin đến người dân, doanh nghiệp và cộng đồng bên ngoài về tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối tượng tham gia hệ thống:
Hệ thống được triển khai cho các Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên 100% vốn Nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp quản lý, các sở ban ngành tham gia vào hệ thống nhằm tiếp nhận và tổng các báo cáo gởi UBND Thành phố HCM. Cụ thể như sau:
- Sở ban ngành: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Nội Vụ; Chi cục Tài chính Doanh nghiệp.
- Các Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên 100% vốn Nhà nước do Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp quản lý.

Căn cứ pháp lý
- Thông tư số 171/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công khai thông tin tài chính theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 23/06/2013 của Chính phủ;
- Quyết định số 36/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy chế công bố thông tin hoạt động của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;
- Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước;
- Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;
- Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 1/7/2013 của Chính phủ Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty TNHH một thành viên