Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo Cáo Chủ Sở Hữu: Kế hoạch giám sát tài chính năm 2016 đối với các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân Thành phố làm chủ sở hữu, Quỹ phát triển nhà Thành phố, Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố

Báo cáo

Kế hoạch giám sát tài chính năm 2016 đối với các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân Thành phố làm chủ sở hữu, Quỹ phát triển nhà Thành phố, Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố

Năm

2016

Đơn vị

Ủy ban nhân dân Thành phố HCM

Tải về

Created at 14/06/2016 9:24 SA by System Account
Last modified at 14/06/2016 9:25 SA by System Account