Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo Cáo Chủ Sở Hữu: Báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố

Báo cáo

Báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố

Năm

2014

Đơn vị

Sở Tài Chính - Chi cục Tài chính Doanh nghiệp

Tải về

Bieu 2.PDF    
 
Created at 06/08/2015 12:32 CH by System Account
Last modified at 06/08/2015 12:33 CH by System Account