Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo

Báo cáo tài chính 6 tháng của Doanh nghiệp

Năm

2020

Đơn vị

Sở Tài Chính

Tải về

BCTC 6 thang 2020-Cong ty CB Thuc pham XK Hung Vuong.pdf    
BCTC 6 thang 2020-Cong ty Duoc Sai Gon.pdf    
BCTC 6 thang 2020-Cong ty DVCI huyen Binh Chanh.pdf    
BCTC 6 thang 2020-Cong ty DVCI huyen Can Gio.pdf    
BCTC 6 thang 2020-Cong ty DVCI huyen Cu Chi.pdf    
BCTC 6 thang 2020-Cong ty DVCI huyen Hoc Mon.PDF    
BCTC 6 thang 2020-Cong ty DVCI huyen Nha Be.pdf    
BCTC 6 thang 2020-Cong ty DVCI Quan 1.pdf    
BCTC 6 thang 2020-Cong ty DVCI Quan 10.pdf    
BCTC 6 thang 2020-Cong ty DVCI Quan 11.pdf    
BCTC 6 thang 2020-Cong ty DVCI Quan 12.pdf    
BCTC 6 thang 2020-Cong ty DVCI Quan 2.PDF    
BCTC 6 thang 2020-Cong ty DVCI Quan 3.pdf    
BCTC 6 thang 2020-Cong ty DVCI Quan 4.pdf    
BCTC 6 thang 2020-Cong ty DVCI Quan 5.pdf    
BCTC 6 thang 2020-Cong ty DVCI Quan 6.pdf    
BCTC 6 thang 2020-Cong ty DVCI Quan 7.pdf    
BCTC 6 thang 2020-Cong ty DVCI Quan 8.pdf    
BCTC 6 thang 2020-Cong ty DVCI Quan 9.pdf    
BCTC 6 thang 2020-Cong ty DVCI Quan Binh Thanh.pdf    
BCTC 6 thang 2020-Cong ty DVCI Quan Go Vap.pdf    
BCTC 6 thang 2020-Cong ty DVCI Quan Phu Nhuan.pdf    
BCTC 6 thang 2020-Cong ty DVCI Quan Tan Binh.pdf    
BCTC 6 thang 2020-Cong ty DVCI Quan Thu Duc.PDF    
BCTC 6 thang 2020-Cong ty DVCI Thanh nien xung phong.pdf    
BCTC 6 thang 2020-Cong ty TNHH Cong vien Cay xanh.pdf    
BCTC 6 thang 2020-Cong ty TNHH DV co quan Nuoc ngoai-FOSCO.pdf    
BCTC 6 thang 2020-Cong ty TNHH MTV 27-7.pdf    
BCTC 6 thang 2020-Cong ty TNHH MTV Duong sat do thi so 1.pdf    
BCTC 6 thang 2020-Cong ty TNHH MTV KTDV Thuy loi.pdf    
BCTC 6 thang 2020-Cong ty TNHH MTV Moi truong do thi.pdf    
BCTC 6 thang 2020-Cong ty TNHH MTV Phat trien CN Tan Thuan-IPC.pdf    
BCTC 6 thang 2020-Cong ty TNHH MTV Thao Cam Vien Sai Gon.PDF    
BCTC 6 thang 2020-Cong ty TNHH MTV Thoat nuoc do thi.pdf    
BCTC 6 thang 2020-Tong cong ty Ben Thanh.pdf    
BCTC Cong ty me-6 thang 2020-Cong ty Dau tu tai chinh Nha nuoc TP-HFIC.pdf    
BCTC Cong ty me-6 thang 2020-Cong ty TNHH Vang bac da quy Sai Gon-SJC.pdf    
BCTC Cong ty me-6 thang 2020-Tong Cong ty Cap nuoc Sai Gon.pdf    
BCTC Cong ty me-6 thang 2020-Tong Cong ty CN Sai Gon.pdf    
BCTC Cong ty me-6 thang 2020-Tong Cong ty Co khi GTVT SG.pdf    
BCTC Cong ty me-6 thang 2020-Tong Cong ty Cong nghiep In Bao bi Liksin.pdf    
BCTC Cong ty me-6 thang 2020-Tong Cong ty Dia oc Sai Gon.PDF    
BCTC Cong ty me-6 thang 2020-Tong cong ty Du lich Sai Gon.PDF    
BCTC Cong ty me-6 thang 2020-Tong Cong ty Nong nghiep SG.pdf    
BCTC Cong ty me-6 thang 2020-Tong cong ty Thuong mai Sai Gon.pdf    
BCTC Cong ty me-6 thang 2020-Tong Cong ty Van hoa SG.pdf    
BCTC Cong ty me-6 thang 2020-Tong Cong ty Xay dung Sai Gon.pdf    
BCTC Hop nhat-6 thang 2020-Cong ty Dau tu tai chinh Nha nuoc TP-HFIC.pdf    
BCTC Hop nhat-6 thang 2020-Cong ty TNHH Vang bac da quy Sai Gon-SJC.pdf    
BCTC Hop nhat-6 thang 2020-Tong Cong ty Cap nuoc Sai Gon.pdf    
BCTC Hop nhat-6 thang 2020-Tong Cong ty CN Sai Gon.pdf    
BCTC Hop nhat-6 thang 2020-Tong Cong ty Co khi GTVT SG.pdf    
BCTC Hop nhat-6 thang 2020-Tong Cong ty Cong nghiep In Bao bi Liksin.pdf    
BCTC Hop nhat-6 thang 2020-Tong Cong ty Dia oc Sai Gon.PDF    
BCTC Hop nhat-6 thang 2020-Tong cong ty Du lich Sai Gon.PDF    
BCTC Hop nhat-6 thang 2020-Tong Cong ty Nong nghiep SG.pdf    
BCTC Hop nhat-6 thang 2020-Tong cong ty Thuong mai Sai Gon.pdf    
BCTC Hop nhat-6 thang 2020-Tong Cong ty Van hoa SG.pdf    
BCTC Hop nhat-6 thang 2020-Tong Cong ty Xay dung Sai Gon.pdf    
 
Created at 27/10/2020 3:36 CH by Mai Thị Thanh Huệ
Last modified at 27/10/2020 4:15 CH by Mai Thị Thanh Huệ