Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo

Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệp

Năm

2021

Đơn vị

Sở Tài chính

Tải về

1. BCTC 6T 2021- Cty Duong sat do thi so1.pdf    
1. BCTC 6T 2021_kiem toan- Tcty Xay dung SG_ Cong ty me.pdf    
10. BCTC 6T 2021_kiem toan- Cty Dich vu co quan nuoc ngoai FOSCO.pdf    
10. BCTC_6T2021- Tcty Du lịch Sài Gòn -Hợp nhất_kiem toan .pdf    
10. BCTC_6T2021- Tcty Du lịch Sài Gòn-Cty Mẹ_kiem toan.pdf    
11. BCTC 6T 2021- Cty DVCI Q1.pdf    
11. BCTC 6T2021 - Tcty Bến Thành.pdf    
12. BCTC 6T 2021- Cty Vang bac da quy Sai Gon.pdf    
12. BCTC 6T 2021- Cty Vang bac da quy Sai Gon_Hop nhat.pdf    
12. BCTC 6T 2021_kiem toan- CTy DVCI Q2.pdf    
13. BCTC 6T 2021- Cty Phat trien CN Tan Thuan IPC _Công ty mẹ.pdf    
13. BCTC 6T 2021_kiem toan- Cty DVCI Q3.pdf    
14. BCTC 6T 2021- Cty Dược Sai Gon.pdf    
14. BCTC 6T 2021- Cty DVCI Q4.pdf    
15. BCTC 6T 2021- Cty DVCI Q5.pdf    
15. BCTC 6T 2021_kiem toan- Cty Dau tu Tai chinh nha nuoc TPHCM_ Cong ty me.pdf    
15. BCTC 6T 2021_kiem toan- Cty Dau tu tai chinh nha nuoc TPHCM_Hop nhat.pdf    
16. BCTC 6T 2021- Cty DVCI Q6.pdf    
17. BCTC 6T 2021- Cty DVCI Q7.pdf    
18. BCTC 6T 2021- Cty DVCI Q8.pdf    
19. BCTC 6T 2021- Cty DVCI Q9.pdf    
2. BCTC 6T 2021- Cty 27.7.pdf    
2. BCTC 6T 2021- Tcty Dia oc SG_Hop nhat.pdf    
20. BCTC 6T 2021- Cty DVCI Q10.pdf    
21. BCTC 6T 2021- Cty DVCI Q11 .pdf    
22. BCTC 6T 2021- Cty DVCI Q12.pdf    
23. BCTC 6T 2021- Cty DVCI Q.Binh Thanh.pdf    
24. BCTC 06T 2021- Cty DVCI H.Can Gio.pdf    
25. BCTC 6T 2021- Cty DVCI Q.Phu Nhuan.pdf    
26. BCTC 6T 2021- Cty DVCI Q.Thu Đuc .PDF    
3. BCTC 6T 2021 - Cty Thanh nien xung phong.pdf    
3. BCTC 6T 2021- Tcty Cap nuoc SG _ Hop nhat.pdf    
3. BCTC 6T 2021- Tcty Cap nuoc SG_Cong ty me.pdf    
4. BCTC 6T 2021- Cty Moi truong do thi.pdf    
5. BCTC 6T 2021- Cty QLKT DV Thuy loi.pdf    
6. BCTC 6T 2021- Cty CBTP XK Hung Vuong.pdf    
7. BCTC 6T 2021- Cty Thao Cam Vien SG.PDF    
7. BCTC 6T 2021- Tcty Nong nghiep Sai Gon_Hop nhat.pdf    
7. BCTC 6T 2021_ Tcty Nong nghiep Sai Gon_Công ty mẹ.pdf    
8. BCTC 6T 2021- Cty Cong vien cay xanh.pdf    
8. BCTC_6T2021- Tcty Văn hóa SG- Cty mẹ_kiem toan.pdf    
8. BCTC_6T2021- Tcty Văn hóa SG-Hợp nhất_kiem toan.pdf    
9. BCTC 6T 2021- Cty Thoat nuoc do thi.pdf    
9. BCTC 6T2021- Tcty Thương mại Sài Gòn- Cty Mẹ.pdf    
9. BCTC 6T2021- Tcty Thương mại Sài Gòn- Hợp nhất.pdf    
 
Created at 04/04/2022 3:27 CH by Mai Thị Thanh Huệ
Last modified at 14/12/2022 10:55 SA by Mai Thị Thanh Huệ