Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo

Tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2022

Năm

2022

Đơn vị

Sở Tài chính

Tải về

Created at 18/11/2022 10:40 SA by Mai Thị Thanh Huệ
Last modified at 21/11/2022 8:05 SA by Mai Thị Thanh Huệ