Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo Cáo Chủ Sở Hữu: Báo cáo tổng hợp kết quả xếp loại doanh nghiệp và viên chức quản lý năm 2013 của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố

Báo cáo

Báo cáo tổng hợp kết quả xếp loại doanh nghiệp và viên chức quản lý năm 2013 của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố

Năm

2013

Đơn vị

Sở Tài Chính - Chi cục Tài chính Doanh nghiệp

Tải về

Bieu 4.PDF    
 
Created at 06/08/2015 12:35 CH by System Account
Last modified at 06/08/2015 12:35 CH by System Account