Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo

Tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 3 tháng đầu năm 2023

Năm

2023

Đơn vị

Sở Tài chính

Tải về

1377ub_signed.pdf    
 
Created at 02/02/2023 10:39 SA by Mai Thị Thanh Huệ
Last modified at 14/04/2023 10:00 SA by Mai Thị Thanh Huệ