Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo

Tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 3 tháng; 6 tháng; 9 tháng, 12 tháng năm 2023

Năm

2023

Đơn vị

Sở Tài chính

Tải về

Created at 02/02/2023 10:39 SA by Mai Thị Thanh Huệ
Last modified at 29/01/2024 7:51 SA by Mai Thị Thanh Huệ