Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo Cáo Chủ Sở Hữu: Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệp; Quyết định giao chỉ tiêu, xếp loại và đánh giá doanh nghiệp

Báo cáo

Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệp; Quyết định giao chỉ tiêu, xếp loại và đánh giá doanh nghiệp

Năm

2023

Đơn vị

Sở Tài chính

Tải về

BCTC 6T2023-Cong ty 27-7-Chua KT.pdf    
BCTC 6T2023-Cong ty CBTP XK Hung Vuong-Chua KT.pdf    
BCTC 6T2023-Cong ty Cong vien Cay xanh.pdf    
BCTC 6T2023-Cong ty Dau tu TCNN TP-HFIC.pdf    
BCTC 6T2023-Cong ty Dich vu co quan nuoc ngoai-Chua KT.pdf    
BCTC 6T2023-Cong ty Duoc SG.pdf    
BCTC 6T2023-Cong ty Duong sat do thi so 1-Chua KT.pdf    
BCTC 6T2023-Cong ty DVCI huyen Binh Chanh-Chua KT.pdf    
BCTC 6T2023-Cong ty DVCI huyen Can Gio-Chua KT.pdf    
BCTC 6T2023-Cong ty DVCI huyen Cu Chi.pdf    
BCTC 6T2023-Cong ty DVCI huyen Hoc Mon.pdf    
BCTC 6T2023-Cong ty DVCI huyen Nha Be.pdf    
BCTC 6T2023-Cong ty DVCI Quan 1.pdf    
BCTC 6T2023-Cong ty DVCI Quan 10-Chua KT.pdf    
BCTC 6T2023-Cong ty DVCI Quan 12-Chua KT.pdf    
BCTC 6T2023-Cong ty DVCI Quan 2.pdf    
BCTC 6T2023-Cong ty DVCI Quan 3-Chua KT.pdf    
BCTC 6T2023-Cong ty DVCI Quan 5.pdf    
BCTC 6T2023-Cong ty DVCI Quan 6.pdf    
BCTC 6T2023-Cong ty DVCI Quan 8-Chua KT.pdf    
BCTC 6T2023-Cong ty DVCI Quan 9-Chua KT.pdf    
BCTC 6T2023-Cong ty DVCI Quan Binh Thanh-Chua KT.pdf    
BCTC 6T2023-Cong ty DVCI Quan Go Vap-Chua KT.pdf    
BCTC 6T2023-Cong ty DVCI Quan Phu Nhuan.pdf    
BCTC 6T2023-Cong ty DVCI Quan Tan Binh-Chua KT.pdf    
BCTC 6T2023-Cong ty DVCI Quan Thu Duc-Chua KT.pdf    
BCTC 6T2023-Cong ty DVCI TNXP-Chua KT.pdf    
BCTC 6T2023-Cong ty Moi truong do thi-Chua KT.pdf    
BCTC 6T2023-Cong ty Phat trien CN Tan Thuan-IPC.pdf    
BCTC 6T2023-Cong ty QLKT DV Thuy Loi-Chua KT.pdf    
BCTC 6T2023-Cong ty Thao cam vien Sai Gon-Chua KT.pdf    
BCTC 6T2023-Cong ty Thoat nuoc do thi.pdf    
BCTC 6T2023-TCT Cap nuoc Sai Gon-Chua KT.pdf    
BCTC 6T2023-TCT Co khi GTVT Sai Gon-Samco.pdf    
BCTC 6T2023-TCT Du lich Sai Gon-Chua KT.pdf    
BCTC 6T2023-TCT Nong nghiep Sai Gon-Chua KT.pdf    
BCTC 6T2023-TCT Thuong mai Sai Gon-Chua KT.pdf    
BCTC 6T2023-TCT Van hoa Sai Gon-Chua KT.pdf    
BCTC 6T2023-TCT Xay dung Sai Gon-Chua KT.pdf    
BCTC Hop nhat 6T2023-Cong ty Dau tu TCNN TP-HFIC.pdf    
BCTC Hop nhat 6T2023-Cong ty Vang bac da quy Sai Gon-SJC-Chua KT.pdf    
BCTC Hop nhat 6T2023-TCT Cap nuoc Sai Gon-Chua KT.pdf    
BCTC Hop nhat 6T2023-TCT Co khi GTVT Sai Gon-Samco.pdf    
BCTC Hop nhat 6T2023-TCT Cong nghiep Bao bi In Liksin-Chua KT.pdf    
BCTC Hop nhat 6T2023-TCT Cong nghiep Sai Gon-Chua KT.pdf    
BCTC Hop nhat 6T2023-TCT Dia oc Sai Gon-Chua KT.pdf    
BCTC Hop nhat 6T2023-TCT Du lich Sai Gon-Chua KT.pdf    
BCTC Hop nhat 6T2023-TCT Nong nghiep Sai Gon.pdf    
BCTC Hop nhat 6T2023-TCT Thuong mai Sai Gon-Chua KT.pdf    
BCTC Hop nhat 6T2023-TCT Van hoa Sai Gon-Chua KT.pdf    
BCTC Hop nhat 6T2023-TCT Xay dung Sai Gon-Chua KT.pdf    
BCTC Quy 2-2023-Cong ty DVCI Quan 11-Chua KT.pdf    
BCTC Quy 2-2023-Cong ty DVCI Quan 4-Chua KT.pdf    
BCTC Quy 2-2023-Cong ty DVCI Quan 7-Chua KT.pdf    
BCTC Quy 2-2023-Cong ty Vang bac da quy Sai Gon-SJC-Chua KT.pdf    
BCTC Quy 2-2023-TCT Ben Thanh-Chua KT.pdf    
BCTC Quy 2-2023-TCT Cong nghiep Sai Gon-Chua KT.pdf    
BCTC Quy 2-2023-TCT Dia oc Sai Gon-Chua KT.pdf    
 
Created at 02/02/2023 10:41 SA by Mai Thị Thanh Huệ
Last modified at 24/04/2024 3:08 CH by Mai Thị Thanh Huệ