Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo Cáo Chủ Sở Hữu: Biểu số 5: Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng/năm 2023

Báo cáo

Biểu số 5: Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng/năm 2023

Năm

2023

Đơn vị

Sở Tài chính

Tải về

302sctckt23.pdf    
52308.pdf    
53541.pdf    
566(09-QD-DVCIQ5).pdf    
 
Created at 02/02/2023 10:43 SA by Mai Thị Thanh Huệ
Last modified at 09/08/2023 10:17 SA by Mai Thị Thanh Huệ