Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo Cáo Chủ Sở Hữu: Bao cáo tổng hợp tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2015 của các Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố

Báo cáo

Bao cáo tổng hợp tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2015 của các Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố

Năm

2015

Đơn vị

Sở Tài chính - Chi cục Tài chính Doanh nghiệp

Tải về

Created at 15/10/2015 10:41 SA by System Account
Last modified at 19/01/2016 1:27 CH by System Account