Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo Cáo Chủ Sở Hữu: Báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh năm 6 tháng đầu năm 2015 của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố

Báo cáo

Báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh năm 6 tháng đầu năm 2015 của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố

Năm

2015

Đơn vị

Sở Tài chính - Chi cục Tài chính Doanh nghiệp

Tải về

Created at 15/10/2015 10:44 SA by System Account
Last modified at 15/10/2015 10:44 SA by System Account