Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2015

Content

UBND TPHCM giao Chánh Thanh tra TP nghiên cứu nội dung Công văn số 2546/TTCP-KHTCTH ngày 21-10-2014 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2015 và Định hướng chương trình công tác thanh tra năm 2015 của Thanh tra Chính phủ; phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2015 của Thanh tra TP; báo cáo đề xuất trình UBND TP xem xét, phê duyệt theo đúng quy định pháp luật.

Attachments

Created at 10/11/2014 4:13 CH by System Account
Last modified at 10/11/2014 4:13 CH by System Account