Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Hoàn thành tập sách đối ngoại "TPHCM - Hội nhập và Phát triển" năm 2014

Content

​​Theo đó, tập sách đối ngoại "TPHCM - Hội nhập và Phát triển" năm 2014 là ấn phẩm thể hiện đường lối và chính sách đối ngoại được đúc kết qua hơn 25 năm đổi mới của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng va Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế...

Attachments

Created at 10/11/2014 4:13 CH by System Account
Last modified at 10/11/2014 4:13 CH by System Account