Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên loại báo cáo

Tiền lương, tiền thưởng doanh nghiệp

Mã loại báo cáo

30

Thuộc báo cáo

 

Attachments

Created at 14/11/2014 1:44 CH by System Account
Last modified at 14/11/2014 1:55 CH by System Account