Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên loại báo cáo

Doanh thu, Lợi nhuận Tổng nộp ngân sách

Mã loại báo cáo

41

Thuộc báo cáo

Tình hình sản xuất kinh doanh

Attachments

Created at 14/11/2014 1:56 CH by System Account
Last modified at 14/11/2014 1:56 CH by System Account