Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên báo cáo

Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh

Mã báo cáo

01-CCTCDN

Mô tả báo cáo

 

Loại báo cáo

Doanh thu, Lợi nhuận Tổng nộp ngân sách

Đơn vị

Nộp file

No

Kỳ báo cáo

Tháng

Nguồn

BieuMau01CCTCDN

Ngày nộp

26

Nghị Định

Cán bộ tiếp nhận

Mai Nguyễn Thanh Tuyền
Grp_ChiCucTCDN
WIN-KBE9IKHP55O\chuyenvien

Lấy dữ liệu tháng trước

No

Attachments

Content Type: Item
Created at 14/11/2014 2:11 CH by System Account
Last modified at 01/04/2016 1:54 CH by System Account