Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên báo cáo

Danh sách viên chức quản lý nghỉ hưu

Mã báo cáo

03-SNV

Mô tả báo cáo

 

Loại báo cáo

Tiền lương, tiền thưởng doanh nghiệp

Đơn vị

Nộp file

No

Kỳ báo cáo

Tháng

Nguồn

BieuMau03SNV

Ngày nộp

20

Nghị Định

Cán bộ tiếp nhận

WIN-KBE9IKHP55O\sonoivu
Mai Nguyễn Thanh Tuyền
Nguyễn Thị Phương Thảo
Võ Hồng Phương

Lấy dữ liệu tháng trước

Yes

Attachments

Content Type: Item
Created at 14/11/2014 2:11 CH by System Account
Last modified at 09/03/2016 3:44 CH by System Account