Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên báo cáo

Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp

Mã báo cáo

9

Mô tả báo cáo

Công bố trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày được phê duyệt; Công bố trên trang thông tin điện tử của DN, đồng thời gửi Bộ KHĐT

Loại báo cáo

Báo cáo tài chính

Đơn vị

 

Nộp file

Yes

Kỳ báo cáo

Năm

Nguồn

Phụ lục IX Nghị định 81/2015/NĐ-CP

Ngày nộp

 

Nghị Định

Cán bộ tiếp nhận

Mai Nguyễn Thanh Tuyền
Lê Quốc Cường
WIN-KBE9IKHP55O\chuyenvien
Nguyễn Trọng Hưng
Quách Duy

Lấy dữ liệu tháng trước

No

Attachments

Content Type: Item
Created at 11/12/2015 4:18 CH by System Account
Last modified at 28/11/2016 10:51 SA by WIN-FEKBE9IKHP5\canboht