Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên báo cáo

Công bố thông tin bất thường

Mã báo cáo

15

Mô tả báo cáo

- Công bố ngay sau khi nhận báo cáo.
- Công bố trên trang thông tin điện tử

Loại báo cáo

Hoạt động doanh nghiệp

Đơn vị

 

Nộp file

Yes

Kỳ báo cáo

Bất thường

Nguồn

 

Ngày nộp

 

Nghị Định

Cán bộ tiếp nhận

Mai Nguyễn Thanh Tuyền
Lê Quốc Cường
Nguyễn Trọng Hưng
Quách Duy

Lấy dữ liệu tháng trước

No

Attachments

Content Type: Item
Created at 11/12/2015 4:26 CH by System Account
Last modified at 28/11/2016 10:31 SA by WIN-FEKBE9IKHP5\canboht