Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo: Báo cáo các hợp đồng vay, cho vay, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản tính tại báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán

Tên báo cáo

Báo cáo các hợp đồng vay, cho vay, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản tính tại báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán

Mã báo cáo

12

Mô tả báo cáo

Báo cáo các hợp đồng vay, cho vay, mua bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản tính tại báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc Báo cáo tài chính 6 tháng gần nhất được soát xét hoặc các Hợp đồng vay, cho vay, mua, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 10 tỷ đồng

Loại báo cáo

Tình hình sản xuất kinh doanh

Đơn vị

 

Nộp file

Yes

Kỳ báo cáo

Năm

Nguồn

Theo Điều 15 Thông tư 02/2015/TT-BKHĐT  hướng dẫn thực hiện Khoản 1, Điều 39, Nghị định 69/2014/NĐ-CP

Ngày nộp

 

Nghị Định

Cán bộ tiếp nhận

Mai Nguyễn Thanh Tuyền
Lê Quốc Cường
Nguyễn Trọng Hưng
Quách Duy

Lấy dữ liệu tháng trước

No

Attachments

Content Type: Item
Created at 11/12/2015 4:43 CH by System Account
Last modified at 28/11/2016 10:53 SA by WIN-FEKBE9IKHP5\canboht