Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo: Báo cáo các khoản tổn thất tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 10% vốn chủ sở hữu trở lên tính tại báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán

Tên báo cáo

Báo cáo các khoản tổn thất tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 10% vốn chủ sở hữu trở lên tính tại báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán

Mã báo cáo

13

Mô tả báo cáo

Báo cáo các khoản tổn thất tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 10% vốn chủ sở hữu trở lên tính tại báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính 06 tháng gần nhất được soát xét, hoặc bằng hoặc lớn hơn 1.000 tỷ đồng.

Loại báo cáo

Tình hình sản xuất kinh doanh

Đơn vị

 

Nộp file

Yes

Kỳ báo cáo

Năm

Nguồn

Theo Điều 15 Thông tư 02/2015/TT-BKHĐT  hướng dẫn thực hiện Khoản 1, Điều 39, Nghị định 69/2014/NĐ-CP

Ngày nộp

 

Nghị Định

Cán bộ tiếp nhận

Mai Nguyễn Thanh Tuyền
Lê Quốc Cường
Nguyễn Trọng Hưng
Quách Duy

Lấy dữ liệu tháng trước

No

Attachments

Content Type: Item
Created at 11/12/2015 4:51 CH by System Account
Last modified at 28/11/2016 10:53 SA by WIN-FEKBE9IKHP5\canboht