Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo: Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất tính đến năm báo cáo

Tên báo cáo

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất tính đến năm báo cáo

Mã báo cáo

4

Mô tả báo cáo

 

Loại báo cáo

Hoạt động doanh nghiệp

Đơn vị

 

Nộp file

Yes

Kỳ báo cáo

Năm

Nguồn

Phụ lục V Nghị định 81/2015/NĐ-CP

Ngày nộp

 

Nghị Định

Cán bộ tiếp nhận

Mai Nguyễn Thanh Tuyền
Lê Quốc Cường
Nguyễn Trọng Hưng
Quách Duy
Đậu Thị Ngọc Mai

Lấy dữ liệu tháng trước

No

Attachments

Content Type: Item
Created at 21/12/2015 4:11 CH by Site Admin
Last modified at 28/11/2016 11:25 SA by WIN-FEKBE9IKHP5\canboht