Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên báo cáo

Danh sách viên chức quản lý

Mã báo cáo

02-SNV

Mô tả báo cáo

 

Loại báo cáo

Hoạt động doanh nghiệp

Đơn vị

Nộp file

No

Kỳ báo cáo

Tháng

Nguồn

BieuMau02SNV

Ngày nộp

23

Nghị Định

Cán bộ tiếp nhận

Mai Nguyễn Thanh Tuyền
Nguyễn Thị Phương Thảo
Site Admin

Lấy dữ liệu tháng trước

Yes

Attachments

Content Type: Item
Created at 14/11/2014 2:11 CH by System Account
Last modified at 13/07/2016 11:43 SA by Site Admin