Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Danh sách các Doanh nghiệp

HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀNG NĂM CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà Nước TP.HCM

Trạng thái báo cáo
STT Thời gian Người xử lý Thao tác Ghi chú
1 30/03/2023 09:31:01 WIN-KBE9IKHP55O\daututaichinhnn Nộp báo cáo Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh kính gửi Báo cáo Kế hoạch sản suất kinh doanh 2023
2 10/05/2023 15:31:58 Mai Thị Thanh Huệ Duyệt - Ban hành