Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Danh sách các Doanh nghiệp

HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÀNG NĂM CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10

Trạng thái báo cáo
STT Thời gian Người xử lý Thao tác Ghi chú
1 31/03/2023 14:55:42 WIN-KBE9IKHP55O\dvciquan10 Nộp báo cáo Ghi chú
2 31/03/2023 14:55:52 WIN-KBE9IKHP55O\dvciquan10 Nộp báo cáo Ghi chú
3 10/05/2023 15:46:36 Mai Thị Thanh Huệ Duyệt - Ban hành