Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Danh sách các Doanh nghiệp

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG CỦA DOANH NGHIỆP

Tổng Cty Địa ốc Saigon TNHH MTV (VP CÔNG TY)

Trạng thái báo cáo
STT Thời gian Người xử lý Thao tác Ghi chú
1 26/04/2023 09:29:21 WIN-KBE9IKHP55O\diaocsaigon Nộp báo cáo Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV cho kì kế toán từ 1/1/2022 đến 30/6/2022 (đã được kiểm toán độc lập)
2 10/05/2023 15:38:26 Mai Thị Thanh Huệ Duyệt - Ban hành