Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Danh sách các Doanh nghiệp

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Nhà Bè

Trạng thái báo cáo
STT Thời gian Người xử lý Thao tác Ghi chú
1 30/03/2023 14:37:21 WIN-KBE9IKHP55O\dvcihuyennhabe Nộp báo cáo Ghi chú
2 10/05/2023 15:39:26 Mai Thị Thanh Huệ Duyệt - Ban hành