Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Danh sách các Doanh nghiệp

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM CỦA DOANH NGHIỆP

Tổng Cty Địa ốc Saigon TNHH MTV (VP CÔNG TY)

Trạng thái báo cáo
STT Thời gian Người xử lý Thao tác Ghi chú
1 31/03/2023 15:02:42 WIN-KBE9IKHP55O\diaocsaigon Nộp báo cáo báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 (đã được kiểm toán)
2 10/05/2023 15:38:56 Mai Thị Thanh Huệ Duyệt - Ban hành