Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Danh sách các Doanh nghiệp

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM CỦA DOANH NGHIỆP

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà Nước TP.HCM

Trạng thái báo cáo
STT Thời gian Người xử lý Thao tác Ghi chú
1 31/03/2023 22:21:48 WIN-KBE9IKHP55O\daututaichinhnn Nộp báo cáo Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh kính gửi Báo cáo tài chính năm 2022
2 10/05/2023 15:32:18 Mai Thị Thanh Huệ Duyệt - Ban hành