Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Danh sách các Doanh nghiệp

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM CỦA DOANH NGHIỆP

Tổng Công ty Bến Thành -TNHH MTV

Trạng thái báo cáo
STT Thời gian Người xử lý Thao tác Ghi chú
1 03/04/2023 18:36:11 WIN-FEKBE9IKHP5\benthanh Nộp báo cáo Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của TCT Bến Thành TNHH MTV
2 08/05/2023 15:49:46 WIN-FEKBE9IKHP5\benthanh Nộp báo cáo Ghi chú
3 08/05/2023 15:53:30 Mai Thị Thanh Huệ Duyệt - Ban hành