Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Danh sách các Doanh nghiệp

HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Tổng Cty Địa ốc Saigon TNHH MTV (VP CÔNG TY)

Trạng thái báo cáo
STT Thời gian Người xử lý Thao tác Ghi chú
1 13/03/2023 16:38:20 WIN-KBE9IKHP55O\diaocsaigon Nộp báo cáo Số: 107/CBTT-TCT ngày 13 tháng 3 năm 2023
2 10/05/2023 15:37:50 Mai Thị Thanh Huệ Duyệt - Ban hành