Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Danh sách các Doanh nghiệp

HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà Nước TP.HCM

Trạng thái báo cáo
STT Thời gian Người xử lý Thao tác Ghi chú
1 04/04/2023 10:36:07 WIN-KBE9IKHP55O\daututaichinhnn Nộp báo cáo Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh kính gửi Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Kiểm soát viên chuyên trách (Ông Nguyễn Thế Phương)
2 10/05/2023 15:32:36 Mai Thị Thanh Huệ Duyệt - Ban hành