Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Danh sách các Doanh nghiệp

TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG DOANH NGHIỆP

TÌNH HÌNH THU NHẬP THỰC NHẬN CỦA VIÊN CHỨC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương

Trạng thái báo cáo
STT Thời gian Người xử lý Thao tác Ghi chú
1 08/05/2023 16:16:22 Mai Thị Thanh Huệ Duyệt - Ban hành