Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Edit
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Link Infopath
  
  
  
  
 2022-2-Năm-2022-Kỳ Hạn-5 Năm-4606024654.pdf2916
  
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 105 NămApprovedNăm 2022-5 Năm2022Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvciquan1009/02/2023 10:28 SA0Đã ban hành
 1151-7-Năm-2020-Kỳ Hạn-5 Năm-4718014730.pdf2797
  
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dược Sài Gòn5 NămApprovedNăm 2020-5 Năm2020Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\duocsaigon07/02/2023 9:17 SA0Đã ban hành
 1021-2-Năm-2020-Kỳ Hạn-5 Năm-3029013005.pdf2648
  
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm của doanh nghiệpTổng công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn -TNHH MTV5 NămApprovedNăm 2020-5 Năm2020Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\cokhigtvtsaigon07/02/2023 9:43 SA0Đã ban hành
 1021-1-Năm-2020-Kỳ Hạn-5 Năm-2829012823.pdf2647
  
Chiến lược phát triển của doanh nghiệpTổng công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn -TNHH MTV5 NămApprovedNăm 2020-5 Năm2020Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\cokhigtvtsaigon07/02/2023 9:42 SA0Đã ban hành
 2007-9-Năm-2019-Kỳ Hạn-5 Năm-0528010513.pdf2535
  
Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung5 NămApprovedNăm 2019-5 Năm2019Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\cvpmquangtrung21/08/2020 10:27 SA0Đã ban hành
 1151-9-Năm-2019-Kỳ Hạn-5 Năm-1330031341.pdf2503
  
Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dược Sài Gòn5 NămApprovedNăm 2019-5 Năm2019Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\duocsaigon13/04/2021 3:01 CH0Đã ban hành
 2004-9-Năm-2019-Kỳ Hạn-5 Năm-2628022604.pdf2502
  
Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV 27/75 NămApprovedNăm 2019-5 Năm2019Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\27721/08/2020 10:28 SA0Đã ban hành
 1071-6-Năm-2019-Kỳ Hạn-5 Năm-5527045522.pdf2501
  
Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng nămTổng công ty Văn hóa Sài Gòn-TNHH MTV5 NămApprovedNăm 2019-5 Năm2019Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\vanhoasaigon07/02/2023 9:31 SA0Đã ban hành
 1071-9-Năm-2019-Kỳ Hạn-5 Năm-5127045120.pdf2500
  
Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệpTổng công ty Văn hóa Sài Gòn-TNHH MTV5 NămApprovedNăm 2019-5 Năm2019Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\vanhoasaigon13/04/2021 3:06 CH0Đã ban hành
 1151-10-Năm-2019-Kỳ Hạn-5 Năm-2527032502.pdf2498
  
Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dược Sài Gòn5 NămApprovedNăm 2019-5 Năm2019Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\duocsaigon07/02/2023 9:19 SA0Đã ban hành
 1151-6-Năm-2019-Kỳ Hạn-5 Năm-2327032344.pdf2497
  
Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng nămCông ty TNHH MTV Dược Sài Gòn5 NămApprovedNăm 2019-5 Năm2019Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\duocsaigon07/02/2023 9:18 SA0Đã ban hành
 1151-3-Năm-2020-Kỳ Hạn-5 Năm-2027032052.pdf2496
  
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dược Sài Gòn5 NămApprovedNăm 2020-5 Năm2020Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\duocsaigon21/08/2020 9:25 SA0Đã ban hành
 1151-3-Năm-2019-Kỳ Hạn-5 Năm-1927031934.pdf2495
  
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dược Sài Gòn5 NămApprovedNăm 2019-5 Năm2019Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\duocsaigon21/08/2020 9:25 SA0Đã ban hành
 2014-2-Năm-2019-Kỳ Hạn-5 Năm-5326015351.pdf2454
  
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 25 NămApprovedNăm 2019-5 Năm2019Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvciquan210/02/2023 8:03 SA0Đã ban hành
 1071-4-Năm-2019-Kỳ Hạn-5 Năm-0120090128.pdf2355
  
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất tính đến năm báo cáoTổng công ty Văn hóa Sài Gòn-TNHH MTV5 NămApprovedNăm 2019-5 Năm2019Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\vanhoasaigon07/02/2023 9:31 SA0Đã ban hành
 XNKHV-9-Năm-2018-Kỳ Hạn-5 Năm-5329035342.pdf2265
  
Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệpCông ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương5 NămApprovedNăm 2018-5 Năm2018Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\cbtpxkhungvuong08/05/2023 4:14 CH0Đã ban hành
 2025-2-Năm-2019-Kỳ Hạn-5 Năm-2907102957.pdf2208
  
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh5 NămApprovedNăm 2019-5 Năm2019Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvciquanbinhthanh09/02/2023 10:21 SA0Đã ban hành
 1021-1-Năm-2017-Kỳ Hạn-5 Năm-2829082819.pdf1833
  
Chiến lược phát triển của doanh nghiệpTổng công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn -TNHH MTV5 NămApprovedNăm 2017-5 Năm2017Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\cokhigtvtsaigon04/10/2017 9:55 SA0Đã ban hành
 2029-2-Năm-2017-Kỳ Hạn-5 Năm-0520110538.pdf1827
  
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Tân Bình5 NămApprovedNăm 2017-5 Năm2017Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvciquantanbinh22/09/2017 9:23 SA0Đã ban hành
 2029-1-Năm-2017-Kỳ Hạn-5 Năm-0520110501.pdf1826
  
Chiến lược phát triển của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Tân Bình5 NămApprovedNăm 2017-5 Năm2017Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvciquantanbinh22/09/2017 9:23 SA0Đã ban hành
 2017-9-Năm-2016-Kỳ Hạn-5 Năm-4629064641.pdf1567
  
Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 55 NămApprovedNăm 2016-5 Năm2016Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvciquan503/04/2017 4:09 CH0Đã ban hành
 2034-2-Năm-2016-Kỳ Hạn-5 Năm-4921104912.pdf1510
  
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Nhà Bè5 NămApprovedNăm 2016-5 Năm2016Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvcihuyennhabe06/03/2017 4:17 CH0Đã ban hành
 2022-2-Năm-2016-Kỳ Hạn-5 Năm-2422022418.pdf1460
  
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 105 NămApprovedNăm 2016-5 Năm2016Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvciquan1020/02/2017 9:21 SA0Đã ban hành
 2029-1-Năm-2016-Kỳ Hạn-5 Năm3911033905.pdf1171
  
Chiến lược phát triển của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Tân Bình5 NămApproved5 Năm5 NămBan hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvciquantanbinh22/07/2016 10:12 SA0Đã ban hành
 2029-2-Năm-2016-Kỳ Hạn-5 Năm3405093416.pdf848
  
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Tân Bình5 NămApproved5 Năm5 NămBan hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvciquantanbinh06/04/2016 10:37 SA0Đã ban hành