Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Edit
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Link Infopath
  
  
  
  
 2030-8-Năm-2021-Kỳ Hạn-6 Tháng-2624092600.pdf3130
  
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Củ Chi6 ThángApprovedNăm 2021-6 Tháng2021Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvcihuyencuchi15/03/2024 8:48 SA0Đã ban hành
 2032-11-Năm-2022-Kỳ Hạn-6 Tháng-1423031431.pdf3106
  
Báo cáo tình hình quản trị 06 thángCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp6 ThángApprovedNăm 2022-6 Tháng2022Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvciquangovap15/03/2024 7:58 SA0Đã ban hành
 2032-7-Năm-2023-Kỳ Hạn-6 Tháng-0623030620.pdf3101
  
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp6 ThángApprovedNăm 2023-6 Tháng2023Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvciquangovap15/03/2024 7:58 SA0Đã ban hành
 2032-8-Năm-2023-Kỳ Hạn-6 Tháng-0023030002.pdf3098
  
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp6 ThángApprovedNăm 2023-6 Tháng2023Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvciquangovap15/03/2024 7:59 SA0Đã ban hành
 2033-8-Năm-2023-Kỳ Hạn-6 Tháng-4118084138.pdf3097
  
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Hóc Môn6 ThángApprovedNăm 2023-6 Tháng2023Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvcihuyenhocmon15/03/2024 7:56 SA0Đã ban hành
 1101-8-Năm-2023-Kỳ Hạn-6 Tháng-3916033906.pdf3096
  
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệpTổng Công ty Bến Thành -TNHH MTV6 ThángApprovedNăm 2023-6 Tháng2023Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\benthanh17/08/2023 3:33 CH0Đã ban hành
 2019-7-Năm-2023-Kỳ Hạn-6 Tháng-3401033406.pdf3090
  
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 76 ThángApprovedNăm 2023-6 Tháng2023Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvciquan715/03/2024 9:49 SA0Đã ban hành
 2034-7-Năm-2023-Kỳ Hạn-6 Tháng-2031102042.pdf3088
  
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Nhà Bè6 ThángApprovedNăm 2023-6 Tháng2023Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvcihuyennhabe15/03/2024 7:56 SA0Đã ban hành
 1141-7-Năm-2023-Kỳ Hạn-6 Tháng-4227034256.pdf3087
  
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận6 ThángApprovedNăm 2023-6 Tháng2023Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\congnghieptanthuan15/03/2024 7:53 SA0Đã ban hành
 2031-8-Năm-2023-Kỳ Hạn-6 Tháng-3725033707.pdf3085
  
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Bình Chánh6 ThángApprovedNăm 2023-6 Tháng2023Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvcihuyenbinhchanh15/03/2024 8:46 SA0Đã ban hành
 2022-11-Năm-2023-Kỳ Hạn-6 Tháng-4024024055.pdf3084
  
Báo cáo tình hình quản trị 06 thángCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 106 ThángApprovedNăm 2023-6 Tháng2023Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvciquan1015/03/2024 9:05 SA0Đã ban hành
 1011-7-Năm-2023-Kỳ Hạn-6 Tháng-5219045248.pdf3083
  
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệpTổng Cty Địa ốc Saigon TNHH MTV (VP CÔNG TY)6 ThángApprovedNăm 2023-6 Tháng2023Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\diaocsaigon20/07/2023 10:15 SA0Đã ban hành
 1161-7-Năm-2023-Kỳ Hạn-6 Tháng-0118040137.pdf3082
  
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệpCông ty Đầu tư Tài chính Nhà Nước TP.HCM6 ThángApprovedNăm 2023-6 Tháng2023Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\daututaichinhnn20/07/2023 10:09 SA0Đã ban hành
 1011-8-Năm-2022-Kỳ Hạn-6 Tháng-2926092921.pdf3048
  
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệpTổng Cty Địa ốc Saigon TNHH MTV (VP CÔNG TY)6 ThángApprovedNăm 2022-6 Tháng2022Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\diaocsaigon10/05/2023 3:42 CH0Đã ban hành
 1161-8-Năm-2022-Kỳ Hạn-6 Tháng-2025042040.pdf3016
  
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệpCông ty Đầu tư Tài chính Nhà Nước TP.HCM6 ThángApprovedNăm 2022-6 Tháng2022Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\daututaichinhnn02/02/2023 10:27 SA0Đã ban hành
 1011-11-Năm-2022-Kỳ Hạn-6 Tháng-1006031039.pdf3006
  
Báo cáo tình hình quản trị 06 thángTổng Cty Địa ốc Saigon TNHH MTV (VP CÔNG TY)6 ThángApprovedNăm 2022-6 Tháng2022Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\diaocsaigon07/02/2023 9:50 SA0Đã ban hành
 1141-7-Năm-2022-Kỳ Hạn-6 Tháng-2304042314.pdf3000
  
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận6 ThángApprovedNăm 2022-6 Tháng2022Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\congnghieptanthuan07/02/2023 9:19 SA0Đã ban hành
 1081-7-Năm-2022-Kỳ Hạn-6 Tháng-3130103132.pdf2997
  
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệpTổng công ty Thương mại Sài Gòn -TNHH MTV6 ThángApprovedNăm 2022-6 Tháng2022Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\thuongmaisaigon07/02/2023 9:27 SA0Đã ban hành
 2011-8-Năm-2021-Kỳ Hạn-6 Tháng-3719073716.pdf2989
  
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM6 ThángApprovedNăm 2021-6 Tháng2021Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\congviencayxanhhcm10/02/2023 8:15 SA0Đã ban hành
 1161-7-Năm-2022-Kỳ Hạn-6 Tháng-0818100845.pdf2988
  
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệpCông ty Đầu tư Tài chính Nhà Nước TP.HCM6 ThángApprovedNăm 2022-6 Tháng2022Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\daututaichinhnn02/02/2023 10:20 SA0Đã ban hành
 2014-7-Năm-2022-Kỳ Hạn-6 Tháng-4312104346.pdf2985
  
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 26 ThángApprovedNăm 2022-6 Tháng2022Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvciquan210/02/2023 8:07 SA0Đã ban hành
 1081-11-Năm-2017-Kỳ Hạn-6 Tháng-2327122300.pdf2952
  
Báo cáo tình hình quản trị 06 thángTổng công ty Thương mại Sài Gòn -TNHH MTV6 ThángApprovedNăm 2017-6 Tháng2017Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\thuongmaisaigon15/03/2024 8:10 SA0Đã ban hành
 2019-8-Năm-2021-Kỳ Hạn-6 Tháng-5826035832.pdf2871
  
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 76 ThángApprovedNăm 2021-6 Tháng2021Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvciquan711/02/2022 3:55 CH0Đã ban hành
 2013-7-Năm-2021-Kỳ Hạn-6 Tháng-5216035213.pdf2867
  
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 16 ThángApprovedNăm 2021-6 Tháng2021Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvciquan110/02/2023 8:11 SA0Đã ban hành
 2007-8-Năm-2021-Kỳ Hạn-6 Tháng-5416105458.pdf2866
  
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung6 ThángApprovedNăm 2021-6 Tháng2021Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\cvpmquangtrung11/02/2022 3:59 CH0Đã ban hành
 1071-8-Năm-2021-Kỳ Hạn-6 Tháng-5613045631.pdf2863
  
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệpTổng công ty Văn hóa Sài Gòn-TNHH MTV6 ThángApprovedNăm 2021-6 Tháng2021Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\vanhoasaigon11/02/2022 3:34 CH0Đã ban hành
 1151-8-Năm-2021-Kỳ Hạn-6 Tháng-5712075712.pdf2861
  
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dược Sài Gòn6 ThángApprovedNăm 2021-6 Tháng2021Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\duocsaigon11/02/2022 3:30 CH0Đã ban hành
 1081-8-Năm-2021-Kỳ Hạn-6 Tháng-4331024335.pdf2854
  
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệpTổng công ty Thương mại Sài Gòn -TNHH MTV6 ThángApprovedNăm 2021-6 Tháng2021Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\thuongmaisaigon11/02/2022 3:33 CH0Đã ban hành
 2033-8-Năm-2021-Kỳ Hạn-6 Tháng-4529034515.pdf2851
  
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Hóc Môn6 ThángApprovedNăm 2021-6 Tháng2021Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvcihuyenhocmon11/02/2022 3:45 CH0Đã ban hành
 2032-8-Năm-2021-Kỳ Hạn-6 Tháng-0629030626.pdf2849
  
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp6 ThángApprovedNăm 2021-6 Tháng2021Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvciquangovap11/02/2022 3:46 CH0Đã ban hành
1 - 30Next