Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Edit
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Link Infopath
  
  
  
  
 1011-8-Năm-2022-Kỳ Hạn-6 Tháng-2926092921.pdf3048
  
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệpTổng Cty Địa ốc Saigon TNHH MTV (VP CÔNG TY)6 ThángApprovedNăm 2022-6 Tháng2022Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\diaocsaigon10/05/2023 3:42 CH0Đã ban hành
 1161-8-Năm-2022-Kỳ Hạn-6 Tháng-2025042040.pdf3016
  
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệpCông ty Đầu tư Tài chính Nhà Nước TP.HCM6 ThángApprovedNăm 2022-6 Tháng2022Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\daututaichinhnn02/02/2023 10:27 SA0Đã ban hành
 1011-11-Năm-2022-Kỳ Hạn-6 Tháng-1006031039.pdf3006
  
Báo cáo tình hình quản trị 06 thángTổng Cty Địa ốc Saigon TNHH MTV (VP CÔNG TY)6 ThángApprovedNăm 2022-6 Tháng2022Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\diaocsaigon07/02/2023 9:50 SA0Đã ban hành
 1141-7-Năm-2022-Kỳ Hạn-6 Tháng-2304042314.pdf3000
  
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận6 ThángApprovedNăm 2022-6 Tháng2022Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\congnghieptanthuan07/02/2023 9:19 SA0Đã ban hành
 1081-7-Năm-2022-Kỳ Hạn-6 Tháng-3130103132.pdf2997
  
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệpTổng công ty Thương mại Sài Gòn -TNHH MTV6 ThángApprovedNăm 2022-6 Tháng2022Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\thuongmaisaigon07/02/2023 9:27 SA0Đã ban hành
 2011-8-Năm-2021-Kỳ Hạn-6 Tháng-3719073716.pdf2989
  
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM6 ThángApprovedNăm 2021-6 Tháng2021Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\congviencayxanhhcm10/02/2023 8:15 SA0Đã ban hành
 1161-7-Năm-2022-Kỳ Hạn-6 Tháng-0818100845.pdf2988
  
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệpCông ty Đầu tư Tài chính Nhà Nước TP.HCM6 ThángApprovedNăm 2022-6 Tháng2022Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\daututaichinhnn02/02/2023 10:20 SA0Đã ban hành
 2014-7-Năm-2022-Kỳ Hạn-6 Tháng-4312104346.pdf2985
  
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 26 ThángApprovedNăm 2022-6 Tháng2022Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvciquan210/02/2023 8:07 SA0Đã ban hành
 2019-8-Năm-2021-Kỳ Hạn-6 Tháng-5826035832.pdf2871
  
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 76 ThángApprovedNăm 2021-6 Tháng2021Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvciquan711/02/2022 3:55 CH0Đã ban hành
 2013-7-Năm-2021-Kỳ Hạn-6 Tháng-5216035213.pdf2867
  
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 16 ThángApprovedNăm 2021-6 Tháng2021Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvciquan110/02/2023 8:11 SA0Đã ban hành
 2007-8-Năm-2021-Kỳ Hạn-6 Tháng-5416105458.pdf2866
  
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung6 ThángApprovedNăm 2021-6 Tháng2021Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\cvpmquangtrung11/02/2022 3:59 CH0Đã ban hành
 1071-8-Năm-2021-Kỳ Hạn-6 Tháng-5613045631.pdf2863
  
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệpTổng công ty Văn hóa Sài Gòn-TNHH MTV6 ThángApprovedNăm 2021-6 Tháng2021Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\vanhoasaigon11/02/2022 3:34 CH0Đã ban hành
 1151-8-Năm-2021-Kỳ Hạn-6 Tháng-5712075712.pdf2861
  
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dược Sài Gòn6 ThángApprovedNăm 2021-6 Tháng2021Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\duocsaigon11/02/2022 3:30 CH0Đã ban hành
 1081-8-Năm-2021-Kỳ Hạn-6 Tháng-4331024335.pdf2854
  
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệpTổng công ty Thương mại Sài Gòn -TNHH MTV6 ThángApprovedNăm 2021-6 Tháng2021Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\thuongmaisaigon11/02/2022 3:33 CH0Đã ban hành
 2033-8-Năm-2021-Kỳ Hạn-6 Tháng-4529034515.pdf2851
  
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Hóc Môn6 ThángApprovedNăm 2021-6 Tháng2021Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvcihuyenhocmon11/02/2022 3:45 CH0Đã ban hành
 2032-8-Năm-2021-Kỳ Hạn-6 Tháng-0629030626.pdf2849
  
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp6 ThángApprovedNăm 2021-6 Tháng2021Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvciquangovap11/02/2022 3:46 CH0Đã ban hành
 2029-8-Năm-2021-Kỳ Hạn-6 Tháng-0016110004.pdf2843
  
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Tân Bình6 ThángApprovedNăm 2021-6 Tháng2021Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvciquantanbinh11/02/2022 3:48 CH0Đã ban hành
 2014-8-Năm-2021-Kỳ Hạn-6 Tháng-1615091642.pdf2841
  
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 26 ThángApprovedNăm 2021-6 Tháng2021Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvciquan211/02/2022 3:56 CH0Đã ban hành
 1041-8-Năm-2020-Kỳ Hạn-6 Tháng-0614040620.pdf2836
  
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệpTổng công ty Công nghiệp Sài Gòn -TNHH MTV6 ThángApprovedNăm 2020-6 Tháng2020Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\congnghiepsaigon11/02/2022 3:38 CH0Đã ban hành
 2019-8-Năm-2020-Kỳ Hạn-6 Tháng-1401111421.pdf2829
  
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 76 ThángApprovedNăm 2020-6 Tháng2020Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvciquan711/02/2022 3:55 CH0Đã ban hành
 2027-8-Năm-2019-Kỳ Hạn-6 Tháng-2007032039.pdf2643
  
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Phú Nhuận6 ThángApprovedNăm 2019-6 Tháng2019Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvciquanphunhuan13/04/2021 3:30 CH0Đã ban hành
 2011-8-Năm-2020-Kỳ Hạn-6 Tháng-0503080554.pdf2636
  
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM6 ThángApprovedNăm 2020-6 Tháng2020Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\congviencayxanhhcm13/04/2021 3:43 CH0Đã ban hành
 1031-8-Năm-2020-Kỳ Hạn-6 Tháng-1824041840.pdf2635
  
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệpTổng Công ty Cấp nước Sài Gòn -TNHH MTV6 ThángApprovedNăm 2020-6 Tháng2020Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\capnuocsaigon13/04/2021 3:08 CH0Đã ban hành
 1101-8-Năm-2020-Kỳ Hạn-6 Tháng-1324041324.pdf2634
  
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệpTổng Công ty Bến Thành -TNHH MTV6 ThángApprovedNăm 2020-6 Tháng2020Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\benthanh13/04/2021 3:03 CH0Đã ban hành
 1011-8-Năm-2020-Kỳ Hạn-6 Tháng-4324094334.pdf2632
  
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệpTổng Cty Địa ốc Saigon TNHH MTV (VP CÔNG TY)6 ThángApprovedNăm 2020-6 Tháng2020Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\diaocsaigon13/04/2021 3:11 CH0Đã ban hành
 1061-8-Năm-2020-Kỳ Hạn-6 Tháng-0719070740.pdf2631
  
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệpTổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn-TNHH MTV6 ThángApprovedNăm 2020-6 Tháng2020Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\nongnghiepsaigon21/08/2020 9:46 SA0Đã ban hành
 1161-8-Năm-2020-Kỳ Hạn-6 Tháng-3114033100.pdf2626
  
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệpCông ty Đầu tư Tài chính Nhà Nước TP.HCM6 ThángApprovedNăm 2020-6 Tháng2020Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\daututaichinhnn21/08/2020 9:40 SA0Đã ban hành
 1071-8-Năm-2020-Kỳ Hạn-6 Tháng-1713041723.pdf2625
  
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệpTổng công ty Văn hóa Sài Gòn-TNHH MTV6 ThángApprovedNăm 2020-6 Tháng2020Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\vanhoasaigon21/08/2020 9:28 SA0Đã ban hành
 2007-8-Năm-2020-Kỳ Hạn-6 Tháng-0206100239.pdf2620
  
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung6 ThángApprovedNăm 2020-6 Tháng2020Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\cvpmquangtrung21/08/2020 10:26 SA0Đã ban hành
 2032-8-Năm-2020-Kỳ Hạn-6 Tháng-3129043110.pdf2616
  
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp6 ThángApprovedNăm 2020-6 Tháng2020Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvciquangovap21/08/2020 10:01 SA0Đã ban hành
1 - 30Next