Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo

Báo cáo Tài chính năm 2019

Năm

2019

Đơn vị

Sở Tài Chính

Tải về

BC HN 2019 Tcty DLSG.pdf    
BCTC 2019 HN Tcty TMSG.pdf    
BCTC 2019 Tan Thuan.txt    
BCTC 2019-Hop nhat-Tong Cong ty Cong nghiep Sai Gon.pdf    
BCTC 2019-Hop nhat-Tong Cong ty Dia oc Sai Gon.txt    
BCTC 2019-Hop nhat-Tong Cong ty Van hoa Sai Gon.txt    
BCTC_2019_(da_kiem_toan)_Cty SJC.pdf    
BCTC_2019_HN_SJC.txt    
BCTC_hop_nhat_kiem_toan_2019_-_HFIC-.txt    
BCTC-2019-Cong ty Che bien thuc pham XK Hung Vuong.pdf    
BCTC-2019-Cong ty Cong vien cay xanh TP.pdf    
BCTC-2019-Cong ty Duong sat do thi so 1.pdf    
BCTC-2019-Cong ty DV Co quan nuoc ngoai FOSCO.pdf    
BCTC-2019-Cong ty DVCI Huyen Can Gio.pdf    
BCTC-2019-Cong ty DVCI Huyen Cu Chi.txt    
BCTC-2019-Cong ty DVCI Huyen Hoc Mon.pdf    
BCTC-2019-Cong ty DVCI Huyen Nha Be.txt    
BCTC-2019-Cong ty DVCI Quan 1.pdf    
BCTC-2019-Cong ty DVCI Quan 10.txt    
BCTC-2019-Cong ty DVCI Quan 11.pdf    
BCTC-2019-Cong ty DVCI Quan 12.pdf    
BCTC-2019-Cong ty DVCI Quan 2.pdf    
BCTC-2019-Cong ty DVCI Quan 3.pdf    
BCTC-2019-Cong ty DVCI Quan 4.pdf    
BCTC-2019-Cong ty DVCI Quan 5.pdf    
BCTC-2019-Cong ty DVCI Quan 6.txt    
BCTC-2019-Cong ty DVCI Quan 7.pdf    
BCTC-2019-Cong ty DVCI Quan 8.txt    
BCTC-2019-Cong ty DVCI Quan 9.pdf    
BCTC-2019-Cong ty DVCI Quan Binh Thanh.pdf    
BCTC-2019-Cong ty DVCI Quan Go Vap.txt    
BCTC-2019-Cong ty DVCI Quan Phu Nhuan.txt    
BCTC-2019-Cong ty DVCI Quan Tan Binh.pdf    
BCTC-2019-Cong ty DVCI Quan Thu Duc.txt    
BCTC-2019-Cong ty DVCI Thanh nien xung phong.pdf    
BCTC-2019-Cong ty Moi truong do thi.pdf    
BCTC-2019-Cong ty Thao Cam Vien.PDF    
BCTC-2019-Cong ty Thoat nuoc đo thi TPHCM.pdf    
BCTC-2019-Cong ty TNHH MTV 27-7.txt    
BCTC-2019-Cong ty TNHH MTV QLKTDV Thuy loi.pdf    
BCTC-2019-Hop nhat-Tong Cong ty Xay dung Sai Gon.txt    
BCTC-2019-Tong Cong ty Cap Nuoc SG.pdf    
BCTC-2019-Tong Cong ty Co khi GTVT Sai gon.txt    
BCTC-2019-Tong Cong ty Cong nghiep Sai Gon.pdf    
BCTC-2019-Tong Cong ty In Bao bi Liksin.pdf    
BCTC-2019-Tong Cong ty Thuong mai Sai Gon.pdf    
Cấp nước-Hop nhat.pdf    
TĐO_BCTC kiểm toán 2019 (Hợp nhất).txt    
Tổng công ty Cơ khí GTVT SG - Hop nhat - 2019.pdf    
Tổng công ty Liksin - Hop nhat - 2019.pdf    
Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - Công ty mẹ - 2019.pdf    
Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn - Hợp nhất - 2019.pdf    
 
Created at 24/07/2020 8:55 SA by Mai Thị Thanh Huệ
Last modified at 29/09/2020 8:59 SA by Mai Thị Thanh Huệ