Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo Cáo Chủ Sở Hữu: Biểu số 3: Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Báo cáo

Biểu số 3: Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm

2023

Đơn vị

Sở Tài chính

Tải về

Created at 02/02/2023 10:44 SA by Mai Thị Thanh Huệ
Last modified at 28/12/2023 9:45 SA by Mai Thị Thanh Huệ