Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Edit
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
01-CCTCDNNoThángDoanh thu, Lợi nhuận Tổng nộp ngân sách
26
BieuMau01CCTCDN
 
  
02-CCTCDNNoThángDoanh thu, Lợi nhuận Tổng nộp ngân sách
9
BieuMau02CCTCDN
 
  
04-CCTCDNNoQuýDoanh thu, Lợi nhuận Tổng nộp ngân sách
24
BieuMau04CCTCDN
 
  
17-CCTCDNNoThángĐầu tư tài chính
25
BieuMau17CCTCDN
 
  
22-CCTCDNNoThángDoanh thu, Lợi nhuận Tổng nộp ngân sách
24
BieuMau22CCTCDN
 
  
05-SLĐTBXHNoThángTiền lương, tiền thưởng doanh nghiệp
23
BieuMau05SLDTBXH
 
  
06-SLĐTBXHNoThángTiền lương, tiền thưởng doanh nghiệp
26
BieuMau06SLDTBXH
 
  
09-SLĐTBXHNoThángTiền lương, tiền thưởng doanh nghiệp
27
BieuMau09SLDTBXH
 
  
02-SNVNoThángHoạt động doanh nghiệp
23
BieuMau02SNV
 
  
03-SNVNoThángTiền lương, tiền thưởng doanh nghiệp
20
BieuMau03SNV
 
  
1YesNămHoạt động doanh nghiệp
http://cktc.hochiminhcity.bioportal.vn/ReportData
 
  
2YesQuýBáo cáo tài chính
http://cktc.hochiminhcity.bioportal.vn/ReportData
 
  
3YesNămBáo cáo tài chính
http://cktc.hochiminhcity.bioportal.vn/ReportData
 
  
4YesNămBáo cáo tài chính
http://cktc.hochiminhcity.bioportal.vn/ReportData
 
  
1YesNămHoạt động doanh nghiệp
http://cktc.hochiminhcity.bioportal.vn/ReportData
 
  
6YesNămHoạt động doanh nghiệp
http://cktc.hochiminhcity.bioportal.vn/ReportData
 
  
7YesNămHoạt động doanh nghiệp
http://cktc.hochiminhcity.bioportal.vn/ReportData
 
  
8YesNămHoạt động doanh nghiệp
http://cktc.hochiminhcity.bioportal.vn/ReportData
 
  
10YesNămTiền lương, tiền thưởng doanh nghiệp
Phụ lục X Nghị định 81/2015/NĐ-CP
 
  
2Yes5 NămHoạt động doanh nghiệp
Phụ lục III Nghị định 81/2015/NĐ-CP
 
  
3YesNămHoạt động doanh nghiệp
Phụ lục IV Nghị định 81/2015/NĐ-CP
 
  
5YesNămHoạt động doanh nghiệp
Phụ lục VI Nghị định 81/2015/NĐ-CP
 
  
7YesNămHoạt động doanh nghiệp
Phụ lục VIII Nghị định 81/2015/NĐ-CP
 
  
8Yes6 ThángBáo cáo tài chính
Phụ lục IX Nghị định 81/2015/NĐ-CP
 
  
9YesNămBáo cáo tài chính
Phụ lục IX Nghị định 81/2015/NĐ-CP
 
  
6YesNămHoạt động doanh nghiệp
Phụ lục VII Nghị định 81/2015/NĐ-CP
 
  
14YesNămHoạt động doanh nghiệp
 
  
15YesBất thườngHoạt động doanh nghiệp
 
  
11Yes6 ThángHoạt động doanh nghiệp
Phụ lục 5, Thông tư 02/2015/TT-BKHĐT
 
  
12YesNămTình hình sản xuất kinh doanh
Theo Điều 15 Thông tư 02/2015/TT-BKHĐT  hướng dẫn thực hiện Khoản 1, Điều 39, Nghị định 69/2014/NĐ-CP
1 - 30Next