Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Giới thiệu hệ thống Công khai tài chính Doanh nghiệp Nhà nước

GIỚI THIỆU

Giới thiệu hệ thống Công khai tài chính Doanh nghiệp Nhà nước

Trang thông tin điện tử Công khai tài chính Doanh nghiệp Nhà nước đóng vai trò là nơi công bố tất cả thông tin hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước được triển khai theo Quyết định số 36/2014/QĐ-TTg ngày 18/06/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
Thông tin tài chính năm 2014 của doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố