Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Danh sách các Doanh nghiệp

Tất cả báo cáo

STT Tên báo cáo Doanh Nghiệp Năm báo cáo Kỳ báo cáo Nhóm báo cáo Tình trạng
1 Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệp Tổng Công ty Bến Thành -TNHH MTV 2023 Năm 2023-6 Tháng Báo cáo tài chính Đã duyệt
2 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp Tổng Cty Địa ốc Saigon TNHH MTV (VP CÔNG TY) 2023 Năm 2023-6 Tháng Hoạt động doanh nghiệp Đã duyệt
3 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp Công ty Đầu tư Tài chính Nhà Nước TP.HCM 2023 Năm 2023-6 Tháng Hoạt động doanh nghiệp Đã duyệt
4 Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao động Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương 2023 Tháng 6 Tiền lương, tiền thưởng doanh nghiệp Đã duyệt
5 Công bố thông tin bất thường Tổng Cty Địa ốc Saigon TNHH MTV (VP CÔNG TY) 10/07/2023:02:36 Bất thường Hoạt động doanh nghiệp Đã duyệt
6 Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10 2023 Năm 2023 Báo cáo tài chính Đã duyệt
7 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 7 2022 Năm 2022 Hoạt động doanh nghiệp Đã duyệt
8 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp Tổng Cty Địa ốc Saigon TNHH MTV (VP CÔNG TY) 2022 Năm 2022 Hoạt động doanh nghiệp Đã duyệt
9 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10 2023 Năm 2023 Hoạt động doanh nghiệp Đã duyệt
10 Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10 2023 Năm 2023 Hoạt động doanh nghiệp Đã duyệt
11 Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất tính đến năm báo cáo Công ty Đầu tư Tài chính Nhà Nước TP.HCM 2022 Năm 2022 Hoạt động doanh nghiệp Đã duyệt
12 Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất tính đến năm báo cáo Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 7 2022 Năm 2022 Hoạt động doanh nghiệp Đã duyệt
13 Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 7 2022 Năm 2022 Hoạt động doanh nghiệp Đã duyệt
14 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệp Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn -TNHH MTV 2022 Năm 2022 Hoạt động doanh nghiệp Đã duyệt
15 Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn -TNHH MTV 2022 Năm 2022 Hoạt động doanh nghiệp Đã duyệt
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Trang tiếp theo Trang cuối