Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Edit
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Link Infopath
  
  
  
  
 1101-9-Năm-2022-4908034946.pdf3049
  
Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệpTổng Công ty Bến Thành -TNHH MTVNămApprovedNăm 20222022Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\benthanh08/05/2023 3:57 CH0Đã ban hành
 1161-9-Năm-2022-2131102148.pdf3042
  
Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệpCông ty Đầu tư Tài chính Nhà Nước TP.HCMNămApprovedNăm 20222022Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\daututaichinhnn10/05/2023 3:36 CH0Đã ban hành
 1011-9-Năm-2022-0231030242.pdf3041
  
Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệpTổng Cty Địa ốc Saigon TNHH MTV (VP CÔNG TY)NămApprovedNăm 20222022Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\diaocsaigon10/05/2023 3:42 CH0Đã ban hành
 2022-3-Năm-2023-5531025552.pdf3040
  
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10NămApprovedNăm 20232023Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvciquan1010/05/2023 3:50 CH0Đã ban hành
 2034-9-Năm-2022-3730023721.pdf3038
  
Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Nhà BèNămApprovedNăm 20222022Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvcihuyennhabe10/05/2023 3:43 CH0Đã ban hành
 1161-3-Năm-2023-3130093101.pdf3037
  
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệpCông ty Đầu tư Tài chính Nhà Nước TP.HCMNămApprovedNăm 20232023Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\daututaichinhnn10/05/2023 3:35 CH0Đã ban hành
 2019-8-Năm-2023-4207084255.pdf3033
  
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 7NămApprovedNăm 20232023Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvciquan710/05/2023 3:51 CH0Đã ban hành
 2033-5-Năm-2022-2906102944.pdf3031
  
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khácCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Hóc MônNămApprovedNăm 20222022Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvcihuyenhocmon10/05/2023 3:44 CH0Đã ban hành
 2033-9-Năm-2022-2806102815.pdf3030
  
Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Hóc MônNămApprovedNăm 20222022Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvcihuyenhocmon10/05/2023 3:45 CH0Đã ban hành
 2031-3-Năm-2023-3801013841.pdf3029
  
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Bình ChánhNămApprovedNăm 20232023Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvcihuyenbinhchanh10/05/2023 3:47 CH0Đã ban hành
 1041-1-Năm-2022-4110104144.pdf3026
  
Chiến lược phát triển của doanh nghiệpTổng công ty Công nghiệp Sài Gòn -TNHH MTVNămApprovedNăm 20222022Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\congnghiepsaigon10/05/2023 3:40 CH0Đã ban hành
 2031-9-Năm-2022-2907022907.pdf3024
  
Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Bình ChánhNămApprovedNăm 20222022Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvcihuyenbinhchanh10/05/2023 3:47 CH0Đã ban hành
 2022-9-Năm-2022-0618120607.pdf3023
  
Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10NămApprovedNăm 20222022Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvciquan1009/02/2023 10:34 SA0Đã ban hành
 2011-8-Năm-2022-4120104110.pdf3011
  
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCMNămApprovedNăm 20222022Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\congviencayxanhhcm10/02/2023 8:14 SA0Đã ban hành
 1011-7-Năm-2021-5712045716.pdf3010
  
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệpTổng Cty Địa ốc Saigon TNHH MTV (VP CÔNG TY)NămApprovedNăm 20212021Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\diaocsaigon07/02/2023 9:48 SA0Đã ban hành
 1101-8-Năm-2022-0517040541.pdf3005
  
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệpTổng Công ty Bến Thành -TNHH MTVNămApprovedNăm 20222022Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\benthanh07/02/2023 9:25 SA0Đã ban hành
 2034-8-Năm-2022-4915014942.pdf3004
  
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Nhà BèNămApprovedNăm 20222022Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvcihuyennhabe07/02/2023 9:55 SA0Đã ban hành
 2034-9-Năm-2021-2109102108.pdf3001
  
Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Nhà BèNămApprovedNăm 20212021Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvcihuyennhabe10/05/2023 3:43 CH0Đã ban hành
 2022-8-Năm-2022-5602025616.pdf2999
  
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10NămApprovedNăm 20222022Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvciquan1009/02/2023 10:33 SA0Đã ban hành
 2033-8-Năm-2022-3728033757.pdf2995
  
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Hóc MônNămApprovedNăm 20222022Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvcihuyenhocmon07/02/2023 9:57 SA0Đã ban hành
 2031-7-Năm-2022-1922101906.pdf2994
  
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Bình ChánhNămApprovedNăm 20222022Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvcihuyenbinhchanh07/02/2023 10:01 SA0Đã ban hành
 2031-8-Năm-2022-1322101347.pdf2993
  
Báo cáo tài chính 6 tháng của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích huyện Bình ChánhNămApprovedNăm 20222022Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvcihuyenbinhchanh07/02/2023 10:15 SA0Đã ban hành
 2022-11-Năm-2022-3820023817.pdf2992
  
Báo cáo tình hình quản trị 06 thángCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 10NămApprovedNăm 20222022Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvciquan1009/02/2023 10:32 SA0Đã ban hành
 1031-7-Năm-2022-3520093517.pdf2990
  
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệpTổng Công ty Cấp nước Sài Gòn -TNHH MTVNămApprovedNăm 20222022Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\capnuocsaigon07/02/2023 9:37 SA0Đã ban hành
 2034-5-Năm-2021-3111023151.pdf2984
  
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khácCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Nhà BèNămApprovedNăm 20212021Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvcihuyennhabe07/02/2023 9:52 SA0Đã ban hành
 2034-4-Năm-2021-3111023110.pdf2983
  
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất tính đến năm báo cáoCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Nhà BèNămApprovedNăm 20212021Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvcihuyennhabe07/02/2023 9:54 SA0Đã ban hành
 2014-3-Năm-2021-0907040952.pdf2982
  
Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệpCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 2NămApprovedNăm 20212021Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvciquan210/02/2023 8:04 SA0Đã ban hành
 2014-5-Năm-2021-0707040749.pdf2981
  
Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khácCông ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 2NămApprovedNăm 20212021Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\dvciquan210/02/2023 8:05 SA0Đã ban hành
 1161-4-Năm-2021-0630060606.pdf2980
  
Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất tính đến năm báo cáoCông ty Đầu tư Tài chính Nhà Nước TP.HCMNămApprovedNăm 20212021Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\daututaichinhnn02/02/2023 10:23 SA0Đã ban hành
 1161-7-Năm-2021-0130060122.pdf2979
  
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệpCông ty Đầu tư Tài chính Nhà Nước TP.HCMNămApprovedNăm 20212021Ban hành
WIN-KBE9IKHP55O\daututaichinhnn02/02/2023 10:20 SA0Đã ban hành
1 - 30Next